Telewizory kineskopowe Thomson Chassis ETC009/ETC010

Regulacje serwisowe OTVC Thomson chassis ETC009/ETC010

System kontroli i sterowania zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor Philipsa TDA12020H, tzw. Hercules UOC-III (Ultimate-One-Chip). Integruje on w sobie funkcje mikrokontrolera sterującego, procesora sygnałów wideo, procesora sygnałów fonii, a także obwody bloku IF Część cyfrowa układu, w języku producenta nazywana „Picasso”, obejmuje system sterowania i kontroli oraz układy TXT i OSD a także przetworniki ADC i CD A, natomiast część analogowa, tzw. „Cosmic” obejmuje obwody IF, klucze analogowe, dekoder koloru, matryce i przełączniki RGB/YUV oraz obwody regulacji analogowych.

W celu wprowadzenia odbiornika w tryb pracy serwisowej należy wykonać następującą procedurę:

 • wyłączyć odbiornik do stanu standby,
 • wyłączyć go wyłącznikiem sieciowym,
 • włączyć zasilanie przy wciśniętym przycisku [ TEXT ] pilota (kolor: magenta). Przycisk [ TEXT ) należy trzymać wciśnięty, aż do momentu włączenia się odbiornika i pojawienia na ekranie menu serwisowego
U03C00C 1.8 2005.07. 20-01
ADRO 01111010 ADR1 01010000
ADR2 10000010 ADR3 00011110
AFC 00000000 RG 00110111
GG 10110111 BG 00110111
DEFL 00001111 DISC 128
LAST NV: 1878
ERR: 00000000
REV: 882204

Rys.1. Przykładowy ekran z menu serwisowym

Do nawigacji w obrębie menu trybu serwisowego wykorzystywane są przyciski pilota [ UP ] i [ DOWN ] (wybór pozycji/opcji menu) oraz [ LEFT ] i [ RIGHT ] (zmiana wartości lub stanu przełącznika wybranej pozycji menu). Cała zawartość menu serwisowego rozłożona jest na 9 podstronach (ekranach). Przywołanie żądanej strony (podstrony) możliwe jest przy użyciu odpowiedniego przycisków numerycznych pilota: [ 1 ], [ 2 ],…, [ 9 ].

Wszystkie dokonywane zmiany w ustawieniach serwisowych są automatycznie zapamiętywane w pamięci nieulotnej (EEPROM) systemu sterowania. Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [ OK ].

W czasie wykonywania regulacji serwisowych możliwe jest tymczasowe wyjście do normalnej pracy odbiornika (np. w celu zmiany programy lub zmiany nastaw analogowych). Aby wprowadzić odbiornik w taki tryb pracy należy najpierw nacisnąć przycisk [ 9 ] pilota, a następnie używając przycisków [ UP ] lub [ DOWN ] wybrać pozycję widocznego menu „MODE1″. Uaktywnienie i możliwość zmian ustawień w MODE1 następuje po użyciu przycisków [ LEFT ] lub [ RIGHT ].

Dla parametru w pozycji pierwszej D-MODE należy wybrać opcję „Direct key enter enable” (wartość bitu b0 =„1″). Następnie należy nacisnąć przycisk pilota [ OK ], spowoduje to przejście odbiornika w tryb „normalnej” pracy. Kolejne naciśnięcia przycisku [ OK ] będą przywoływać na przemian: tryb serwisowy – praca „normalna”. Należy jednak pamiętać, aby przed próbą rzeczywistego wyjścia z trybu serwisowego ponownie przywrócić zmienioną wartość bitu b0 w bajcie MODE1.

Przed przystąpieniem do regulacji odbiornika w trybie serwisowym należy sprawdzić wartość napięcia systemowego (napięcia zasilania stopnia końcowego linii). Pomiaru dokonuje się na katodzie diody DP805 (chassis ETC010) lub DP824 (chassis ETC009) przy średnich ustawieniach regulacji analogowych obrazu (jaskrawość, kontrast, nasycenie – 50%).

Odbiornik w tym czasie powinien być przełączony w tryb pracy AV1 przy teście wejściowym „czarne pole”. Elementem regulacyjnym dla chassis ETC009 jest potencjometr VR801 (w chassis ETC010 nie jest możliwa regulacja napięcia B+). Wartość kontrolowanego napięcia w zależności od typu użytego kineskopu powinna odpowiadać wartościom podanym w tabeli 1.

Tabela 1
Producent / Typ kineskopu Wartość napięcia B+
IRICO-A36CPAA00X02 108V±0.5V
TTD-A51ELD032X004 112V±0.5V
LGPD – A51ERS357X440 (SLIM) 108V±0.5V
ZHONGHUA – CHA34AGT13X53 108V±0.5V
TTD – ELM021X001 130V±1.5V
TTD-W76ELC011X001 132.5V±1.5V

Jeżeli odbiornik wymaga kompleksowej regulacji wszystkich parametrów, wówczas kolejność ich wykonywania powinna przebiegać według następującej procedury:

1.  Regulacja napięcia systemowego B+,

2.  Regulacja napięcia ARW dla głowicy,

3. Regulacja częstotliwości generatora IF w układzie PLL,

4. Regulacja G2 i ostrości,

5. Zgrubna regulacja nasycenia barw,

6. Regulacja balansu bieli,

7. Zgrubna regulacja jaskrawości,

8.  Regulacja geometrii.

Regulacja progu opóźnienia napięcia ARW dla głowicy

Możliwe są dwie metody regulacji tego parametru. Pierwsza z nich nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych instrumentów pomiarowych. Na wejście głowicy należy doprowadzić sygnał o poziomie 60dB zmodulowany pasami kolorowymi do połowy ekranu w systemie PAL BG (pozostała część – pasy bez chrominancji). Następnie należy wprowadzić odbiornik w tryb serwisowy i nacisnąć przycisk [ 2 ] pilota, na ekranie pojawi się menu jak na rys.2.

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
5VPOS 24
5VAM 29
5VSL 38
5VL 30
5VSC 31
5SCL 34
RFAGC 14       Active
AGCL 14

Rys.2. Menu serwisowe – strona 2

Używając przycisków [ UP ] lub [ DOWN ] wybrać pozycję „RF AGC”, a następnie naciskając przyciski [ ZOOM- ] i [ ZOOM+ ] doprowadzić do sytuacji kiedy napis obok wartości parametru „RF AGC” zmienia się z Active” na ,Inactive”.

Druga metoda wymaga użycia analizatora widma lub szerokopasmowego oscyloskopu. Do wejścia antenowego odbiornika należy doprowadzić sygnał o częstotliwości 210.25MHz (10 kanał BG) zmodulowany sygnałem kolorowych pasów. Odbiornik dostroić do 10 kanału, a następnie uaktywnić tryb serwisowy i również przywołać jego 2 stronę. Parametr „RF AGC” ustawić na wartość 00 (odpowiada to maks. wartości sygnały wyjściowego IF). Analizator widma podłączyć do 11 wyprowadzenia głowicy. Obserwując ekran analizatora dla częstotliwości 38.9MHz, należy regulować wartością parametru „RF AGC”, aż do obniżenia poziom sygnału IF o 8 +l/-2dB.

Regulacja częstotliwości oscylatora

Procedura regulacyjna uzależniona jest od tego czy odbiornik wyposażony jest w funkcję odbioru NICAM, czy też nie.

W przypadku, gdy funkcja NICAM jest dostępna należy postępować następująco:

 • na wejście odbiornika podać dobrej jakości sygnał PAL BG NICAM,
 • wprowadzić odbiornik w tryb serwisowy,
 • nacisnąć przycisk pilota [ VOL- ] (FORMAT), na ekranie pojawi się komunikat: U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01 DCXOAUTO
 • wówczas należy nacisnąć przycisk [ ZOOM+ ], aby procedura regulacyjna zaczęła wykonywać się automatycznie.

Pojawienie się na ekranie napisu „DCXOAUTO OK” oznacza zakończenie regulacji.

W przypadku, gdy odbiornik nie jest wyposażony w funkcję NICAM postępowanie regulacyjne jest nieco odmienne i zależy od wersji zastosowanego oprogramowania.

Dla software’u z UOC3 TDA12070/TDA12072 procedura regulacyjna przebiega analogicznie jak opisana powyżej z tą tylko różnicą, że na wejście odbiornika należy podać sygnał PAL o treści kolorowe pasy.

Dla pozostałych wersji software’u należy postępować następująco:

 • na wejście odbiornika podać sygnał pasów kolorowych PAL,
 • wprowadzić odbiornik w tryb serwisowy,
 • nacisnąć przycisk [ 0 ] (przywołać zerową stronę menu). Na ekranie pojawi się menu jak na rys.3.
U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
YDFE PAL 15
DEC LVL 2
MONO LVL 0
NIC LVL 0
SAP LVL 0
SAP LVL 0
ADC LVL 27
DCXO CAP 56 DISC: 128
PSCALE 0.375   DCX0: 61
PLIM 96
PCENTER 12
LOUDNESS 3
DUB100HZ 6

Rys.3. Menu serwisowe – strona 0

Wówczas należy wybrać parametr „DCXO” i regulować jego wartość, aż do momentu, gdy napis „DISC” osiągnie stabilną wartość równą 128.

Regulacja napięcia siatki G2 oraz napięcia ostrości

Procedura regulacji wymaga ustawienia parametrów analogowych obrazu na 50% ich zakresów regulacji oraz podania w trybie AV testu czarnego pola. Następnie w trybie serwisowym należy nacisnąć przycisk [ PRESETS ] na pilocie – spowoduje to pojawienie się na ekranie cienkiej poziomej linii.

Regulując potencjometrem SCREEN na Focus-Block” doprowadzić do sytuacji by linia ta znalazła się na granicy widoczności. Po tych czynnościach należy wyregulować napięcie ostrości (potencjometr FOCUS również znajduje się na Focus-Block”).

Ustawianie zakresu regulacji nasycenia barw

Zakresy regulacji nasycenia barw ustawia się niezależnie dla systemy PAL, SECAM oraz NTSC. Procedura wymaga podania na wejście odbiornika testu pasy kolorowe w odpowiednim systemie kodowania barw (PAL, SECAM lub NTSC) oraz podłączenia oscyloskopu do „niebieskiego” toru na wzmacniaczu wizji.

Po uaktywnieniu trybu serwisowego należy nacisnąć na pilocie przycisk [ 4 ] – na ekranie pojawi się menu o treści jak na rys.4.

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
VOL          01 30
VOL          10 104
VOL          90 170
VOL          100 188
CNTC 31
BRTC 30
COLC 23
TNTC 35
COLP 3
COLS 23
SHPTV 32

Rys.4. Menu serwisowe – strona 4

Regulacja balansu bieli

Regulację balansu bieli przeprowadza się niezależnie dla sygnału RF oraz dla zewnętrznych sygnałów RGB. W obu przypadkach, przed regulacją, należy podać na odpowiednie wejście sygnał pionowych pasów bez podnośnej koloru. Po uaktywnieniu trybu serwisowego należy nacisnąć przycisk [ 1 ] pilota, spowoduje to pojawienie się ekranie menu jak na rys.6.

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
WPR    26   GRNC 40
WPG    29   WPRC 18
RED          31        WPB    31   WPGC 18
GRN         29        REDC 32   WPBC 15

Rys.6. Menu serwisowe – strona 1

Wybierając i regulując wartości parametrów „RED” oraz „GRN” (z użyciem analizatora bieli), doprowadzić do uzyskania współrzędnych bieli o wartościach: x=284±8, y=299±8 dla obszarów o małej jaskrawości. Następnie, z użyciem parametrów „WPR”, „WPG” oraz „WPB” należy powtórzyć powyższe czynności dla obszarów o dużej jaskrawości, doprowadzając do uzyskania współczynników bieli o wartościach jak poprzednio.

W razie konieczności cały cykl regulacyjny należy powtórzyć wielokrotnie. Po regulacji balansu bieli dla sygnałów wejściowych RF należy wykonać analogiczną procedurę dla sygnałów wejściowych RGB. Parametrami regulacyjnymi dla obszaru małej jaskrawości są wówczas: „REDC” oraz „GRNC”, natomiast dla obszarów o dużej jaskrawości parametry: „WPRC”, „WPGC” oraz „WPBC”.

Dokonując regulacji balansu bieli należy jeszcze sprawdzić ustawienia dla odcieni barw ciepłych (Warm) oraz zimnych (Cool). W tym celu należy wcisnąć przycisk [ LIST ] (zielony) na pilocie – ukazane menu powinno zawierać treść jak na rys.7.

Ustawianie zakresu regulacji jaskrawości

Procedura regulacji wymaga podania na wejście odbiornika testu 8 pasów pionowych bez sygnału chrominancji.

Po uaktywnieniu trybu serwisowego należy nacisnąć przycisk | 4 ]

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
Warm R 10
Warm G 10
Warm B 10
Cool R 10
Cool R 10
Cool R 10

Rys.7. Menu serwisowe – ciepłota barw

– na ekranie pojawi się menu o treści jak na rys.4. Wybierając parametr „BRTC” należy regulować jego wartość, aż do momentu, gdy drugi pas szarości (licząc od czarnego) stanie się ledwo widoczny.

Regulacja geometrii obrazu w pionie

Dla przeprowadzenia regulacji geometrii obrazu zalecane jest podanie na wejście odbiornika testu kraty z elementem koła. Po uaktywnieniu trybu serwisowego należy nacisnąć na pilocie przycisk [ 2 ] – na ekranie pojawi się menu pokazane na rys.2. Wszystkie parametry (oprócz dwóch ostatnich) dotyczą geometrii obrazu w pionie. Ich znaczenie jest następujące:

 • 5VPOS – położenie obrazu w pionie,
 • 5VAM – amplituda (wysokość) obrazu,
 • 5VSL – V-Slope – liniowość w górnej części obrazu,
 • 5VL – zniekształcenia liniowości obrazu w pionie,
 • 5SCL – zniekształcenia liniowości obrazu w pionie typu „S”,
 • 5VX – ustawienie wartości over scan (wykraczanie obrazu poza wielkość rastra – parametr dostępny tylko dla niektórych wersji oprogramowania).

Regulacja geometrii obrazu w poziomie

Po uaktywnieniu trybu serwisowego należy nacisnąć na pilocie przycisk [ 3 ] – na ekranie pojawi się menu jak na rys.8.

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
5HSH 36
5PAR 24
5BOW 22
5EWW 33
5EWP 35
5UCR 42
5LCR 32
5EWT 36
5WBR 7
5WBF 7

Rys.8. Menu serwisowe – parametry regulacji geometrii obrazu w poziomie

Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

 • 5HSH – położenie obrazu w poziomie,
 • 5PAR – zniekształcenia obrazu typu równoległobok,
 • 5BOW – zniekształcenia obrazu typu łuk,
 • 5EWW – szerokość (amplituda H) obrazu,
 • 5EWP – zniekształcenia obrazu typu poduszka,
 • 5UCR – zniekształcenia obrazu typu poduszka w górnych rogach ekranu,
 • 5LCR – zniekształcenia obrazu typu poduszka w dolnych rogach ekranu,
 • 5EWT – zniekształcenia obrazu typu trapez,
 • 5WBR – ustawienie końca impulsu wygaszania obrazu,
 • 5 WBF – ustawienie początku impulsu wygaszania obrazu.

Uwaga: Parametry „ 5WBR ” oraz „5WBF” dostępne są tylko w wersjach odbiorników z kineskopami 16:9, natomiast „ 5HSH”, „ 5PAR ” oraz,, 5BOW” dotyczą tylko odbiorników z chassis ETC009 i to oprócz tych z kineskopami typu Slim.

Zestawienie wartości domyślnych dla omówionych dotąd regulacji (podstrony menu od 1 do 4) pokazuje tabela 2.

Tabela 2.   Wartości domyślne dla podstron 1, 2, 3 i 4 menu serwisowego                                                                            j
Uaktywnienie za pomocą przycisków pilota:
[1] [2] [3] [4]
Parametr Wartość Parametr Wartość Parametr Wartość Parametr Wartość
RED 32 5POS 32 5HSH 42 VOL01 30
GRN 32 5VAM 23 5PAR 33 VOL10 104
WPR 32 5VSL 28 5BOW 29 VOL90 170
WPB 32 5VL 30 5EWW 39 VOL 100 188(ETC009, 5W) 194(ETC010, 6W) 176(ETC010, 10W)
WPG 32 5VSC 31

(nie podlega

regulacji)

5EWP 34 CNTC 31 (ETC009)

21 dla TV 14″ i 15″

31 (ETC101)

REDC 32 5SCL 31 5UCR 46 BRTC 30
GRNC 32 RFAGC 22 5LCR 43 COLC 23
WPRC 32 AGCL 22 5EWT 26 TNTC 35
WPGC 32 5WBR 7 COLP 3
WPBC 32 5WBF 7 COLS 23
REDSECAM 32 SHPTV 32
GRNSECAM 32

Znaczenie parametrów regulacyjnych zawartych na stronie 5 menu serwisowego (uaktywnienie – po naciśnięciu przycisku [ 5 ] pilota) pokazuje tabela 3.

Tabela 3.   Podstrona 5 menu serwisowego
Parametr Znaczenie Wartość
CNTX Maks. wartość regulacji kontrastu 63
CNTN Min. wartość regulacji kontrastu 1 – ETC009 3-ETC010
BRTX Maks. wartość regulacji jaskrawości 63
BRTN Min. wartość regulacji jaskrawości 15
COL.X Maks. wartość regulacji nasycenia barw 50
COLN Min. wartość regulacji nasycenia barw 0
TNTX Maks. wartość regulacji odcienia dla NTSC 63
TNTN Min. wartość regulacji odcienia dla NTSC 0
SHPX Maks. wartość regulacji wyrazistości obrazu 63
SHPN Min. wartość regulacji wyrazistości obrazu 0

Podstrona 6 menu serwisowego zawiera parametry pokazane w tabeli 4 (uaktywnienie podstrony 6 – po naciśnięciu przycisku ( 6 ] pilota).

Tabela 4.   Podstrona 6 menu serwisowego
Parametr Znaczenie Wartość
CPFK PAL Wartość parametru peaking 32
CFPEK PAL Częstotliwość i opóźnienie peaking dla PAL 3.5M       | 143NS
CFPEK NTS Częstotliwość i opóźnienie peaking dla NTSC 3.1M 160NS
CFPEK YUV Częstotliwość i opóźnienie peaking dla sygnałów YUV 4.0M 125NS
IFPL Offser dla sygnału IF 32
BBTC Faza dla sygnałów YUV (base band tint control) 32
PGR Wartość odniesienia dla R 55
PGG Wartość odniesienia dla G 55
PGB Wartość odniesienia dla B 55
ONVAM Parametr zależny od typu kineskopu (dla ETC009) 3 0-ETC010
VG2BRI Jaskrawość rastra podczas regulacji G2 20
HDOL RGB Współczynnik wzmocnienia dla RGB 3 – ETC009 4-ETC010
Tabela 5.   Podstrona 7 menu serwisowego
Parametr Znaczenie Wartość
OSDBRI Jaskrawość dla znaków OSD 8
CCBRI Jaskrawość dla zobrazowania teletekstu 5
5CCDH Położenie zobrazowania teletekstu w poziomie 11
5CCDV Położenie zobrazowania teletekstu w pionie 40
50SDH Położenie znaków OSD w poziomie 9
50SDV Położenie znaków OSD w pionie 32
5MENUV Położenie zobrazowania MENU w poziomie 55
5MENU H Położenie zobrazowania MENU w pionie 10

Podstrona 7 menu serwisowego dotyczy ustawień pozycji dla zobrazowania informacji teletekstowych, OSD oraz MENU na ekranie odbiornika oraz wartości jaskrawości dla tych zobrazowań. Uaktywnienie podstrony 7 następuje po naciśnięciu przycisku pilota [ 7 ]. Zawartość submenu 7 pokazuje tabela 5.

Chassis ETC009/010 wyposażone jest również w mechanizm umożliwiający dostosowanie ustawień (opcji) do aktualnych wymogów użytkownika lub miejsca eksploatacji odbiornika. Funkcje przełącznikowe zebrane są w dwie grupy: pierwsza z nich to grupa OPCJI, druga natomiast to grupa MODE. Dostęp do grupy pierwszej – zestawu 10 bajtów opcji – możliwy jest po naciśnięciu przycisku [ 8 ] pilota z poziomu menu serwisowego. Na ekranie będzie widoczne wówczas menu o treści jak na rys.9.

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
OP01 00001110
OP02 10000100
OP03 00010011
OP04 00000000
OP05 00100111
OP06 00001011
OP07 11000011
OP08 00000000
OP09 00001100
OP010 00110000

Rys.9. Menu serwisowe – zestaw opcji przełącznikowych

Dostęp do poszczególnych bajtów opcji (OP01, OP02…) możliwy jest po naciśnięciu przycisków pilota [ UP ] i [ DOWN ], natomiast zmiana wartości poszczególnych bitów przycisków [ LEFT ] lub [ RIGHT ]. Bitem najstarszym w każdym bajcie jest bit zapisany najbardziej z lewej strony, najmłodszym – bit z prawej strony bajtu. Wartości bitów pokazanych na rys.9 odpowiadają ustawieniom domyślnym. Wyjątkiem są bajty opcji OP05 i OP06, których wartości mogą być różne w przypadku zastosowania w chassis różnych wersji oprogramowania.

Dla procesorów TDA 12070H/N1 FOO i TDA 12072H/N1 FOO bity w bajcie opcji OP05 przyjmują wartości: 10 10 0 1 1 1, natomiast dla TDA12070H/N1F00: 0 0 0 0 0 10 0.

Znaczenie poszczególnych bitów w każdym bajcie opcji opisane jest w tabelach od 6 do 15.

Tabela 6.   Bajt opcji OP01 (00001110)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
FMWS0/1 b1,b0 Szerokość pasma dla odbioru FM 10 450kHz
AGN b2 Amplituda sygnału wyjściowego audio 1 +6dB
AGC0/1 b4, b3 Wybór stałej czasowej dla układu ARW 01 Normalna (Normal)
AVLM b5 Wzmocnienie dla analogowego dekodera 0 Normalne (Normal gain)
CMCA b6 Przełącznik STEREO/MONO 0 Stereo (Stereo mode)
MAT b7 Wybór matrycy Y,U,V / RGB 0 Właściwa dla standardu (Adapted to standard)
Tabela 7.   Bajt opcji OP02 (10000100)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
MUS bO Wybór matrycy dla Y, U, V / RGB 0 (japanase matrix)
CB b1 Wybór częstotliwości dla środka pasma chrominancji 0 Podnośna koloru (Fsc)
CHSE0/1 b3, b2 „Głębokość” pułapki dla podnośnej koloru 01 -37dB
CL0 b4 Częstotliwość środkowa dla filtru dzwonowego SECAM 0 4.29MHz
DTR b5 Wybór – podwójny / pojedynczy trap dla podnośnej koloru 0 Pojedynczy (single chroma trap)
SDC b6 Szerokość impulsu sterującego linii 0 Duty cycle 55:45
HC0 b7 Śledzenie przerostu napięcia EHT tylko dla pionu lub dla pionu i poziomu 1 EHT tracking on vertical and EW
Tabela 8.   Bajt opcji OP03 (00010011)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
MVK bO Klucz dla systemu Macro Vision 1 Aktywny (macro vision key actine)
FBC b1 Wyłączenie z odłączaniem wyjść RGB lub z ustalonym prądem kineskopu 1 Ustalony prąd (off with fix beam current)
EVB b2 Wygaszanie w pionie normalne wysokości lub rozszerzone 0 Normalne (Normal vertical blanking)
SLG b4, b3 SLG0-SLG1: Wybór wartości prądu czerni 10 280uA
ACL b5 Kontrola stosunku „bursf 1 chroma 0 Nieaktywna (No active)
IFS b6 Czułość układów IF 0 Normalna (Normal)
GD LI b7 Korekcja opóźnienia grupowego z przełącznikiem dla systemu L i 1 0 Nieaktywna (No group correction)
Tabela 9.   Bajt opcji OP04 (00000000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
FFI bO Stała czasowa dla IF PLL 0 Normalna (Normal time constans)
BPB b1 Praca filtru pasmowego dla fonii MONO 0 Normalna (Normal operation)
BPB2 b2 Filtr pasmowy dla fonii STEREO/DUAL 0 Aktywny (Bandpass filter)
SSL b3 Poziom dyskryminacji dla impulsu synchronizacji H 0 50%
FSL b4 Poziom dyskryminacji dla impulsu synchronizacji V 0 Zależny od poziomu detektora szumów (dependent on noise detector)
b7 + b5 Nie używane (OFF)
Tabela 10.   Bajt opcji OP05 (00100111)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
VAI bO Korekcja wzmocnienia dla standardu PAL I 1 (Amplitude)+MX
VA0/VA1 b2, b1 Korekcja amplitudy wyjściowego sygnału IF CVBS 11 (Amplitude) +5%
OFB b3 Kontrola offsetu w kanałach R oraz B 0
FC0 b4 Wymuszanie koloru w przypadku słabego sygnału 0 Wyłączone (OFF)
VG2 MODE b5 Rodzaj zobrazowania podczas regulacji G2 1 0: – OSD;   1: – linia (LIGHT LINE)
DSS b6 Przełącznik dla rodzaju wybierania linii: międzyliniowe / kolejnoliniowe 0 Międzyliniowe (Normal operation)
DSG b7 Wybór amplitudy sygnału wyjściowego audio 0 OdB
Tabela 12.   Bajt opcji OP07 (11000011)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
PWL b3 + b0 Ogranicznik dla peak’ow poziomu bieli 0011 (3)
SOC0/1 b5, b4 Dopuszczalny % przekroczenia PWL 00 0% (0% above PWL)
PWL ON b6 Uaktywnienie obwodów ogranicznika dla PWL 1 Aktywne (PWL circuit active)
GD BG DK b7 Korekcja opóźnienia grupowego dla systemu BG i DK 1 Aktywna (Group delay correction)
Tabela 13.   Bajt opcji OP08 (00000000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
b7+b0 Nie używane 00000000 (OFF)
Tabela 14.   Bajt opcji OP09 (00001100)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
AFG bO Kontrola (pomiar) sygnału AFC 0 Nieaktywna (False)
TYUV1 b1 Wybór wyjścia analogowego dla TEXT (możliwy, jeśli TYUV0=1) 0 Nieaktywny (False)
BPBS b2 Zezwolenie na uaktywnienie filtru pasmowego dla sygnału STEREO 1 aktywne (True)
CLF b3 Aktywność diody klampującej w układzie filtru grzebieniowego 1 Aktywna (True)
BWYC b4 Szerokość filtru dla tłumienia sygnałów lustrzanych w modzie YC 3.58MHz 0 (False)
CBPS b5 Tryby pracy wewnętrznego filtru pasmowego dla sygnału chrominancji 0 (False)
SLD b6 Status detektora trybu sleep 0 (False)
OSB b7 Szerokość impulsu Burstkey 0 3.52us (False)
Tabela 15.   Bajt opcji OP10 (00110000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
BKC bO Pozycja wewnętrznego klucza burst 0 Normalna (False)
TYUV0 b1 Wybór dla wyjścia TXT/CC ,0 Format RGB (False)
QDT b2 Wartość tłumienia dla drugiego trapu sygnału chrominancji 0 (False)
FBC1 b3 Ustawienie wartości prądu kineskopu podczas wyłączania 0 1 mA (True)
TCCON b4 Układ klampowania poziomu szczytów impulsów synchronizacji 1 Aktywny (True)
TCI2X b5 Układ klampowania dla stałej czasowej w układzie klampowania szczytów impulsów synchronizacji 1 Aktywny (True)
TXTS b6 Źródło sygnału dla układów TEXT 0 Sygnał CVBS (False)
Blue SCN b7 Uaktywnianie układu „niebieski ekran w przypadku braku sygnału” 0 Nieaktywny (False)

Dostęp do grupy drugiej (MODE), zawierającej również 10 ustawialnych bajtów, możliwy jest po naciśnięciu przycisku [ 9 ] pilota, także z poziomu menu serwisowego. Na ekranie pojawi się menu o treści jak na rys. 10.

Dostęp do poszczególnych bajtów MODE1, MODE2 itd. możliwy jest poprzez użycie przycisków pilota [ UP ] i | DOWN ], natomiast zmianę wartości poszczególnych bitów umożliwiają przyciski [ LEFT ] lub [ RIGHT ]. Bitem najstarszym w każdym bajcie jest bit zapisany najbardziej z lewej strony, najmłodszym – bit z prawej strony bajtu.

Wartości bitów pokazanych na rys. 10, odpowiadają ustawieniom domyślnym. Wyjątkiem jest bajt MODE2, którego wartość może być różna w przypadku zastosowania w chassis innej wersji oprogramowania. I tak dla wersji procesorów TDA 12070 i TDA 12072 bez obsługi standardu L bajt MODE2 powinien wyglądać następująco: 10011011.

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
MODE 1 01010100
MODE 2 10011111
MODE 3 00000000
MODE 4 11111101
MODE 5 01000000
MODE 6 10001100
MODE 7 01110010
MODE 8 00000000
MODE 9 11001000
MODE 10 00110000

Rys. 10. Menu serwisowe – zestaw bajtów MODE

Znaczenie poszczególnych bitów w każdym bajcie MODE opisane jest w tabelach od 16 do 25.

Dodatkowo, pozostając w modzie serwisowym, możliwe jest sprawdzenie ustawień dla equalizera fonii. Podgląd do parametrów equalizera staje się możliwy po naciśnięciu przycisku [ TEXT ]. Przykładowe menu ma wtedy postać jak na rys. 11.

Ustawienia dla pozostałych pozycji equalizera rozpoznawalne są za pomocą symboli stojących przed wartościami parametrów: FL dla Fla, M dla Musie, V dla Voice, F dla Film oraz P dla Person.

Poza wyszczególnionymi przyciskami pilota, które pełnią rolę uaktywniania określonych podstron lub służą do nawigacji po widocznym menu serwisowym jest jeszcze jeden: [ PR- ]. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się menu jak na rys. 12. Zawartość tego menu nie należy zmieniać (dotyczy ono m.in. ustawień parametrów dotyczących pasm głowicy).

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
BASS S 16
TREBBLE S 16
100kHz S6
300kHz S9
1kHz S8
3kHz S6
8kHz S7

Rys.11. Menu serwisowe – ustawienia dla equalizera – Standard

U03C00C 1.8 2005. 07. 20-01
SETP1 147MHz
SETP2 423MHz
DATA VL 00000001
DATA VH 00000010
DATA UH 00001000
SPE POS1 00000000
SPE DATA 00000000
SENSI ON 00000000
SENSI OFF 00000000

Rys. 12. Menu serwisowe – po użyciu przycisku [ PR- ]

Tabela 16.   Bajt MODE 1(00110101)
Symbol ”   Nr

bitu

Opls Wartość domyślna Znaczenie
D-MODE bO Umożliwienie chwilowego opuszczania trybu serwisowego przyciskiem [ OK ] 1 Przełączanie tryb serwisowy – praca normalna zabronione (Direct Key enter disabled)
AVOUT b1 Wybór wyjściowego źródła sygnału na gnieździe AV 0 0: TV (Always TV); 1: inne źródła (Follow source)
NOSIG. b2 Zachowanie się toru audio przy braku sygnału 1 1: wyciszenie (Mute when no signal);

0: brak wyciszenia (Demute when no signal)

MUTE AV0 b3 Możliwość „wyciszania” sygnału AV-out 0 1: „wyciszanie” (Mute AV-Out);

0: brak „wyciszania” (Don’t mute AV-Out)

NIADISP b4 Automatyczne wykrywanie i sygnalizowanie (OSD) sygnału NICAM 1 1: włączone (NO); 2: wyłączone (OFF)
SEARCH b5 Wybór szybkości działania funkcji Autosearch 1 (Fast)
TUNER CP b6 Wstawianie bitu CP w preskalerze głowicy (działanie pompy ładunkowej) 0 (OFF)
TXT FIN b7 Precyzyjne dostrojenie dla TXT 0 (OFF)
Tabela 17.   Bajt MODE 2 (10010111)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
SOUND DK bO Uaktywnienie odbioru fonii dla standardu DK 1 Możliwy odbiór fonii w standardzie DK (ON)
SOUND BG b1 Uaktywnienie odbioru fonii dla standardu BG 1 Możliwy odbiór fonii w standardzie BG (ON)
SOUND L b2 Uaktywnienie odbioru fonii dla standardu L (lub I) 1 Możliwy odbiór fonii w standardzie L (ON)
SOUND M b3 Uaktywnienie odbioru fonii dla standardu M (lub I) 0 Niemożliwy odbiór fonii w standardzie M (OFF)
DEFSND b5, b4 Zdefiniowanie standardu fonii 01 00: DK;01: BG; 10: I: 11: M
MAX PROG b6 Maksymalna ilość pozycji programowych 0 0: 100 pozycji (100 Próg); 1: 200 pozycji (nie używane)
AUTO SND b7 Żądanie automatycznego wykrywania standardu fonii podczas wykonywania funkcji Autosearch 1 0: brak możliwości żądania (Don’t request) 1: możliwość żądania (Request autosound)
Tabela 18.   Bajt MODE 3 (00000000)
Symbol Nr bltu Opis Wartość domyślna Znaczenie
DBB/DVB b1, bO Możliwość wyboru 00 00: DVB;01: DB; 10: Woofer: 11: OFF
AVL b2 Automatyczne utrzymywanie fonii na stałym poziomie 0 1: funkcja włączona (ON); 0: funkcja wyłączona (OFF)
TILT b3 Możliwość regulacji kąta skręcenia rastra 0 1: funkcja włączona (ON); 0: funkcja wyłączona (OFF)
COMB FILT b4 Uaktywnienie obsługi filtru grzebieniowego 0 1: funkcja włączona (ON); 0: funkcja wyłączona (OFF)
VM b5 0 1: funkcja włączona (ON); 0: funkcja wyłączona (OFF)
SECAM b6 Uaktywnienie obsługi standardu SECAM 0 1: funkcja włączona (ON); 0: funkcja wyłączona (OFF)
SUPER REC b7 0 1: funkcja włączona (ON); 0: funkcja wyłączona (OFF)
Tabela 19.   Bajt MODE 4 (11111101)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
IF FREQ bl.bO Wybór częstotliwości pośredniej dla wizji 01 00: 45.75MHz, 01: 38.9MHz, 10: 38MHz
AV1 b2 Uaktywnienie źródła zewnętrznych sygnałów AV1 1: wejście aktywne (ON) 0: wejście nieaktywne (OFF)
AV2 b3 Uaktywnienie źródła zewnętrznych sygnałów AV2 1: wejście aktywne (ON) 0: wejście nieaktywne (OFF)
AV3 b4 Uaktywnienie źródła zewnętrznych sygnałów AV3 1: wejście aktywne (ON) 0: wejście nieaktywne (OFF)
S-VIDE01 b5 Uaktywnienie źródła zewnętrznych sygnałów S-VHS 1 1: wejście aktywne (ON) 0: wejście nieaktywne (OFF)
S-VIDE02 b6 Uaktywnienie źródła zewnętrznych sygnałów S-VHS 2 1: wejście aktywne (ON) 0: wejście nieaktywne (OFF)
RGB b7 Uaktywnienie źródła zewnętrznych sygnałów RGB 1: wejście aktywne (ON) 0: wejście nieaktywne (OFF)
Tabela 20.   Bajt MODE 5 (1100000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
b4 + b0 Nie używane 0000
RADIO b5 Możliwość obsługi funkcji RADIO FM 0 1: aktywne (ON);   0: nieaktywna (OFF)
EQBAR b6 Możliwość przełączania inf. OSD: Bass – Treble lub Equalizer 1 0: Bass – Treble;    1: Equalizer Bar
BCFCHECK b7 Uaktywnienie ogranicznika prądu kineskopu 1 1: aktywny (ON);   0: nieaktywny (OFF)
Tabela 21.   Bajt MODE 6 (10001100)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
POWER b1 bO Sposób włączenia się odbiornika po włączeniu zasilania 00 00: praca (Power On); 01: standby

10: status ostatniego wyłączenia (Last status)

MUTE PIC b2 Wyciemnianie obrazu podczas przełączania programów 1 1: aktywne (ON); 0: nieaktywne (OFF)
HCT b3 Duży kontrast dla znaków OSD 1 1: aktywne (ON); 0: nieaktywne (OFF)
DURATION b7 + b4 Czas wyciemniania obrazu podczas przełączania programów 1000 8
Tabela 22.   Bajt MODE 7 (01110010)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
16:9 TUBE bO Nie używany 0
XRAYV b2, b1 Ustawienie progu zadziałania układu ochrony przed wzrostem WN 01 01: 1.9V
XRAYT b4, b3 Ustawianie czasu zadziałania układu ochrony przed wzrostem WN 10 10: 750ms
b5 Nie używany 1
4:3 OSVE b6 Włączenie funkcji overscan dla pionu 1 1: aktywne (ON); 0: nieaktywne (OFF)
DOLBY b7 Włączenie funkcji DOLBY 0 1: aktywne (ON); 0: nieaktywne (OFF)
Tabela 23.   Bajt MODE 8 (00101000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
VMA b1,b0 Amplituda sygnału wyjściowego dla układu SVM 00 00: ST OFF
SVM b4 + b2 Opóźnienie sygnału SVM w stosunku do sygnałów RGB 010 010:ST50ns
SPR b7 + b5 Wielkość paraboli sygnału wyjściowego dla układu SVM 001 001:ST0/-3/-3
Tabela 24.    Bajt MODE 9 (11001000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
VMA b1, bO Amplituda sygnału wyjściowego dla układu SVM przy słabych sygnałach 00 00: ST OFF
SVM b4 + b2 Opóźnienie sygnału SVM w stosunku do sygnałów RGB przy słabych sygnałach 010 010: ST50ns
SPR b7 + b5 Wielkość paraboli sygnału wyjściowego dla układu SVM przy słabych sygnałach 110 001:ST-6/-3/-0
Tabela 25.   Bajt MODE 10 (00100000)
Symbol Nr bitu Opis Wartość domyślna Znaczenie
SVMA bO Sygnał wyjściowy dla układu SVM 0 0: 600mVpP
CRA0 b1 0 0: 8%
TXTLV b3, b2 Amplituda sygnał wyjściowy układu SVM dla zobrazowania TXT 10 10: 1000mVpp
COFF b4 0 regulować do uzyskania False
b7 + b5 Nie używane 001
Telewizory kineskopowe Thomson Chassis ETC009/ETC010
Ocena

Porównywarka cen sprzętu RTV