Telewizory LCD Plazma Chassis FM23AC, FM24AB i FM33AA firmy Philips

Wymienione w tytule typy chassis przeznaczone są do sterowania wyświetlaczami plazmowymi o przekątnych: 32″(FM23), 37″ (FM33) i 42″ (FM24). Pobór mocy ze źródła zasilania zależy od wielkości odbiornika i dla tych o przekątnej ekranu 32″ wynosi 28QW, dla 37″ jest to 300W, a dla 42″jest równy az 380W.

Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat blokowy chassis FM23/24/33. W wersji podstawowej tych chassis gniazdem wejściowym jest wejście typu VGA, natomiast wersje rozbudowane mają jeszcze następujące wejścia: Flex-VGA, DVI-D, HD-RGB+HV, HD-2fH-YPbPr (impulsy synchronizacji są w sygnale Y), 1fH-YCbCr (impulsy synchronizacji są również w sygnale Y), YC, CVBS. Główne bloki chassis FM23, FM24 i FM33 są takie same i dlatego niniejszy opis stosować można do każdego z nich, ewentualne różnice zostaną zaznaczone.

schemat blokowy chassis fm23, 24, 33

Zasilanie

Zanim napięcie sieciowe podane zostanie na główne bloki zasilacza przechodzi ono przez układ filtrów, których zadaniem jest eliminacja zakłóceń. W skład pierwszego filtru wchodzą kondensatory 2402 i 2403 oraz indukcyjność 5401. Kolejny filtr stanowi cewka 5402 i kondensator 2401, a trzeci tworzy cewka 5404 i kondensator 2412, Należy zaznaczyć, że ten ostatni filtr stosowany jest tylko w chassis FM24 i FM33, Warystor 3400 zabezpiecza zasilacz przed napięciem przekraczający 400Vsą to różnego rodzaju przepięcia czy impulsy spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Przed skutkiem spowodowanym przez przepięcia chroni układy odbiornika również iskrownik 1402.

Zasilacz standby

W celu ograniczenia poboru mocy w stanie standby stosuje się oddzielny zasilacz. Dzięki temu ograniczono pobór mocy w tym stanie do 3W. Zasilacz ten dostarcza napięcia 9V, które jest źródłem następujących napięć:

•  +9VSTBY do zasilania przekaźnika powodującego włączenie wentylatora,

•  +5V_STBY_SW na wyjściu stabilizatora 7540.

Na wyjściu tego zasilacza dostępne są również inne napięcia, a mianowicie:

•  +3.3VSTBYSW do zasilania mikroprocesora znajdującego się na panelu wyświetlacza,

•  25V_HOT do zasilania bloku LLC controller. Zasilacz standby pracuje gdy tylko na zaciskach sieciowych jest napięcie, nawet wtedy gdy wyłącznik zasilania jest w pozycji wyłączone. Napięcie sieciowe po wyprostowaniu w prostowniku złożonym z diod 6512 i 65 i 3 i wygładzeniu na kondensatorze 2503 doprowadzone jest do transformatora przetwornicy 5500. Pracą przetwornicy zasilacza standby steruje układ 7500 (TNY256), który również oprócz układów sterujących zawiera w swojej strukturze wewnętrznej tranzystor kluczujący. Stabilizację napięcia wyjściowego zapewnia układ 7502 (TL431) zaaplikowany po stronie wtórnej, a napięcie sprzężenia zwrotnego podawane jest na stronę pierwotną za pośrednictwem transoptora 7501, który jednocześnie izoluje stronę, na której może pojawić się potencjał sieci zasilającej, od pozostałych układów odbiornika.

Napięciem referencyjnym układu 7502 jest 2.5V. Jeżeli napięcie wyjściowe rośnie, potencjał na nóżce 3 układu 7502 przekracza 2.5V co powoduje wzrost prądu płynącego przez ten układ, a więc i przez diodę transoptora 7501. W rezultacie przez tranzystor transoptora płynie większy prąd i jeżeli jego wartość przekroczy ustaloną wartość nastąpi wyłączenie tranzystora kluczującego. Dla układu TNY256 dla prądu wypływającego z nóżki 4 równego 50uA następuje zadziałanie układów blokujących wewnętrzny MOSFET. Jeżeli wartość prądu wypływającego z nóżki 4 zmniejszy się do 40pA nastąpi odblokowanie przetwornicy. Diody Zenera 6501 i 6502 zabezpieczają układ sterownika przed ewentualnymi impulsami w sieci przekraczającymi 300 V. W przypadku uszkodzenia rezystorów w aplikacji TL431 należy pamiętać, że ze względu na zapewnienie dużej dokładności napięcia wyjściowego, są to elementy o tolerancji 1%.

schemat blokowy zasilacza napięcia vs

Zasilanie wentylatorów

Ze względu na możliwość umieszczania wyświetlacza plazmowego w różnych miejscach, w których wentylacja nie jest najlepsza, np. po sufitem może się zdarzyć, że temperatura wewnątrz odbiornika przekroczy dopuszczalne granice, co spowodować mogłoby jego uszkodzenie. Dla przypomnienia należy zaznaczyć, że warunki techniczne dopuszczają pracę odbiorników wyposażonych w omawiane chassis w temperaturze +5¸+40°C. W celu ochrony układów odbiornika przed przegrzaniem mierzona jest temperatura w bloku zasilania. Czujnikiem jest rezystor 3372. Sygnał z tego rezystora przetwarzany jest na postać cyfrową w przetworniku analogowo-cyfrowym 7530. Sygnał z tego przetwornika doprowadzony jest do procesora zarządzającego i w przypadku wzrostu temperatury powyżej ustalonej wartości procesor ten powoduje zmianę napięć zasilających wentylatory tak aby temperatura uległa obniżeniu, a jeśli to nie pomaga następuje przełączenie odbiornika do trybu zabezpieczenia.

Wentylatory włączają przekaźniki 1450 i 1460, które załączane są sygnałem SUPPLY_ON. Przekaźnik 1450 włączany jest za pośrednictwem tranzystora 7460. W celu ochrony przekaźnika 1450 i prostownika 6600 przed zbyt dużą wartością prądu, która może pojawić się zaraz po włączeniu, zastosowano termistory 3450, 3451 (charakterystyka PTC) oraz 3452 (charakterystyka NTC), przez które ładowany jest kondensator 2605. Po upływie około 0.5 sekundy po załączeniu przekaźnika 1450 uaktywniany jest drugi przekaźnik 1460, który zwiera termistory 3450 i 3451. Termistor 3452 nie zostaje wyłączony, gdyż ze względu na jego właściwości zapobiega wzrostowi prądu przy wzroście napięcia zasilania. Dodatkowym zabezpieczeniem są diody 6605 i 6606, które ładują kondensator 2616 do maksymalnej wartości napięcia zasilania. W trakcie normalnej pracy są one zablokowane.

Z kondensatora 2616 brane jest napięcie startowe dla układu 7650 (MC33368). Napięcie to podawane jest przez rezystor 3668 na nóżkę 16 tego układu. Układ 7650 służy do korekcji współczynnika mocy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczna jest redukcja składowych harmonicznych w urządzeniach pobierających więcej mocy niż 75W. Układ ten pracuje w bloku Preconditioner, którego zadaniem jest eliminacja zakłóceń do poziomu zgodnego z europejskimi przepisami.

Wyprostowane napięcie z mostka prostowniczego podawane jest przez rezystory: 3603, 3604, 3605 i 3651 (dla FM33) lub 3650 i 3651 (dla FM23 i FM24) na nóżkę 5 układu 7650. Napięcie na tej nóżce jest proporcjonalne do napięcia sieciowego i służy ono do zmiany współczynnika wypełnienia prze-I biegu na nóżce 11 tego układu. Ze względu na zachodzącą czasami potrzebę zmniejszenia czasu trwania impulsu na tej nóżce, którego nie zapewnia układ 7650, zastosowano układ składający się z tranzystorów 7640 i 7641, Układ ten łącznie z obwodem zawierającym rezystor 3640 i kondensator 2640 pozwala na uzyskanie impulsów o czasie trwania 500ns.

Na nóżkę 7 układu 7650 z uzwojenia 1-2 transformatora 5600 podawany jest sygnał informujący o tym czy w transformatorze tym zgromadzona jest energia. Jeżeli nie, to włączany jest tranzystor 7610.

W czasie, gdy przewodzi ten tranzystor ładowany jest kondensator 2663, a po zablokowaniu tego tranzystora energia zgromadzona w tym kondensatorze przekazywana jest przez diodę 6661 na:

 • wejście stabilizatora 7660 (dotyczy to chassis FM23 i FM24),
 • wejście przetwornika DC-DC, którego funkcje realizuje układ 7661 (dotyczy to chassis FM33).

Napięcie wyjściowe z jednego z tych układów przez diodę 6665 podane jest na nóżkę 12 układu 7650. Natomiast łagodny start tego układu zapewnia układ złożony z tranzystora 7654, diody 6654, rezystora 3654 oraz kondensatora 2654.

Wyjściowe napięcie wynoszące 400V przez dzielnik rezystancyjny 3680,3681, 3682 i 3671 (dla chassis FM33) lub 3670 i 3671 (dla chassis FM23 i FM24) doprowadzone jest do nóżki 3 układu 7650. Zmiana obciążenia spowoduje zmianę napięcia na nóżce 3, a to skutkować będzie zmianą wypełnienia przebiegu na nóżce 11 tego układu. Dzięki zastosowaniu tego sprzężenia zwrotnego zapewniona jest stabilność napięcia wyjściowego bloku Prcconditioner.

Prąd płynący przez tranzystor 7610 przepływa również przez rezystory 3614 oraz 3615 i napięcie z nich doprowadzone jest do nóżki 6 układu 7650. Jeżeli płynący prąd przekroczy pewną wartość napięcie odłożone na tych rezystorach spowoduje zablokowanie bloku Preconditioned.  Natomiast maksymalna częstotliwość pracy układu 7650 ustalona jest przez wartości elementów dołączonych do nóżki 13, są to kondensator 2665 i rezystor 3665.

generator układu mc34067

Zasilacz LLC

Napięcie V-s o wartości 70¸90V wykorzystywane jest do podtrzymania świecenia wyświetlacza PDP {Plasma Display Panel). Wartość tego napięcia ustalana jest przez sygnał Vrs z bloku PDP, Natomiast napięcie Va tworzone jest z napięcia Vs i służy do realizacji procesu adresowania elektrod wyświetlacza PDP, wartość tego napięcia regulowana jest sygnałem Vra pochodzącym również z PDP.

Z napięć wyjściowych zasilacza LLC oprócz już wymienionych napięć Vs i Va uzyskuje się również następujące napięcia:

 • Vcc uzyskane z impulsów powrotu,
 • 3.3V na wyjściu stabilizatora,
 • V_SND_POS i V_SND_NEG do zasilania stopnia mocy fonii.

Schemat blokowy części zasilacza wytwarzającej napięcie Vs przedstawiono na rysunku 2. Jest to zasilacz rezonansowy, którego pracą steruje układ MC34067 (7001). Zasilacz LLC wykorzystuje właściwości szeregowego obwodu rezonansowego, a mianowicie zależność jego impedancji od częstotliwości. Stabilizacja napięcia wyjściowego polega na regulacji częstotliwości jako funkcję napięcia wyjściowego (V_S_UNSW) i zasilania.

Po starcie układ 7001 generuje impulsy, które na przemian odblokowują tranzystory SI lub S2. Energia gromadzona jest w transformatorze 5002 (dla chassis FM23) lub 5004 (dla chassis FM24 i FM33). Po stronie wtórnej napięcia są prostowane i filtrowane, a ponadto próbka napięcia ze strony wtórnej doprowadzana jest przez transoptor do sterownika 7001, co zapewnia stabilizacje napięć wyjściowych. Jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego przekroczy pewien próg następuje wyłączenie zasilacza.

Generator układu MC34067, którego elementy zewnętrzne i fragment struktury wewnętrznej pokazano na rysunku 3, wykorzystuje wewnętrzny komparator, który ma dwa poziomy progowe: 3.6V i 4.9V. Kondensator 2004 jest najpierw ładowany przez tranzystor Q1 i jeżeli napięcie na nim przekroczy 4.9V wyjście komparatora przechodzi do stanu niskiego, co w konsekwencji powoduje blokadę tranzystora Q 1. W tym czasie następuje rozładowanie kondensatora 2004 przez rezystor 3003 i generacja sygnału oscylatora. W chwili gdy napięcie na kondensatorze 2004 spadnie poniżej 3.6V zaczyna znowu przewodzić Q1 i proces ładowania 2004 powtarza się. Prąd rozładowania tego kondensatora rośnie gdy nóżka 3 jest obciążona. Maksymalną częstotliwość uzyskuje się gdy napięcie na wyjściu wzmacniacza błędu jest najmniejsze, tzn. 0.1 V. Jak wydać z rysunku 3 o maksymalnej częstotliwości decyduje wartość rezystora 3005.

chassis fm 23

Napięcie na rezystorze 3021 jest proporcjonalne do prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne. Na diodzie 6009 tworzone jest napięcie sygnału błędu, które po odfiltrowaniu na kondensatorze 2010 podawane jest przez rezystor 3020 i tranzystor 7009 na nóżkę 10 sterownika 7001. Nóżka 10 jest wejściem detektora błędu, jeżeli napięcie na niej osiągnie 1V następuje zablokowanie obu wyjść układu. Na wejście to doprowadzony jest również sygnał z transoptora 7003, którym steruje napięcie standby. Sygnały na tej nóżce stanowią zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości prądu – OCP (Over Current Protection). Na nóżce tej zrealizowano również zabezpieczenie nadnapięciowe, które realizuje sygnał podany przez rezystory 3010 i 3011.

Układ MC34067 umożliwia również realizację procedury łagodnego startu. Polega ona na tym, że generator zaczyna pracować z maksymalną częstotliwością. W układzie tym zastosowano kondensator 2027, który powoduje, że stan na wyjściu wzmacniacza błędu w tym czasie jest niski.

Podczas normalnej pracy układ ten steruje pracą dwóch tranzystorów MOSFET (7005, 7006) za pośrednictwem transformatora 5001 (rys.2). Bramki obu tranzystorów sterowane są przez diody 6007/6008 oraz rezystory 3014/3017. Natomiast tranzystory 7007 i 7008 rozładowują bramki tranzystorów kluczujących podczas wyłączenia (dla uproszczenia rys.2 nie zaznaczono tych tranzystorów).

Sterownik MC34067 zasilany jest napięciem 25V_HOT wytwarzanym w zasilaczu standby, które przez stabilizator 7093 podawane jest na nóżkę 15 tego układu. Napięcie to powoduje start tego układu. Wartość napięcia wyjściowego kontrolowana jest przez układ 7010 (TL431). Do sygnału regulacji z tego układu dodawany jest jeszcze sygnał Vrs z modułu PDP. Sygnał ten za pośrednictwem układu 7010 (TL431) wprowadza korektę napięcia Vs. Wartość tego napięcia określić można następującą zależnością: Vs = 70 + (10 * Vrs). Dodatkowo wartość napięcia Vs może być korygowana potencjometrem 3026 (nie ma tej regulacji w chassis FM33). W momencie gdy napięcie na nóżce 3 układu TL431 przekroczy 2.5V zaczyna płynąć prąd od katody do anody tego układu i przez diodę transoptora 7002. Napięcie z tego transoptora podawane jest na nóżkę 7 układu sterownika MC34067 Jeżeli ulega ono zwiększeniu rośnie również częstotliwość impulsów wyjściowych tego układu, co powoduje zmniejszenie wartości napięcia Vs.

Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat pracy tego zasilacza gdy tranzystor 7005 (S1) przewodzi (stanowi zwarcie), Prąd płynie przez ten tranzystor i pozostałe szeregowo połączone elementy w jego obwodzie. W tym samym czasie przepływa również prąd przez diody mostka prostowniczego, przez który ładowany jest kondensator Cs. Ładowany jest również kondensator Cr, co powoduje zmniejszanie wartości prądu, ale przed całkowitym jego zanikiem tranzystor 7005 zostaje wyłączony. W tej chwili oba tranzystory nie przewodzą, a energia zgromadzona w kondensatorze Cp (suma pojemności pasożytniczych) powoduje kontynuację ładowania Cr – rysunek 5(1). Napięcie na drenie tranzystora 7006 (S2) spada bo rozładowuje się Cp, powoduje to zmianę polaryzacji napięcia na indukcyjnościach Lr i Lp. Po zmianie polaryzacji zaczyna przewodzić dioda D2 (2) i mostek po stronie wtórnej przewodzi.

W momencie gdy przewodzić zacznie tranzystor 7006 -rysunek 6, prąd płynący przez diodę D2 zanika i znowu zmienia się polaryzacja napięcia na cewce Lr. Prąd po stronie wtórnej spada do zera, bo maleje również prąd płynący przez indukcyjność Lp, następuje również rozładowanie Cr, ale nim prąd w obwodzie spadnie do zera następuje wyłączenie tranzystora 7006 – rysunek 7. Zaczyna płynąć prąd (l) spowodowany rozładowaniem kondensatora Cp, który naładowany jest do napięcia 400V oraz wywołany przez nie do końca rozładowany Cr. Po stronie wtórnej, po rozładowaniu kondensatora Cs w czasie poprzedniego stanu (rys.6) następuje jego ładowanie. Ze względu na fakt, że napięcie po stronie pierwotnej przekracza 400V przewodzi również dioda D1(2).

Napięcie Va tworzone jest w układzie przetwornicy down converter, w której zastosowano układ 7112 (TEA1507) oraz tranzystor MOSFET 7117. Napięcie wejściowe tej przetwornicy zmienia się od 77V do 100V. Stabilizacja napięcia wyjściowego również w tym przypadku realizowana jest przy wykorzystaniu układu TL431 (7121). Napięcie sprzężenia zwrotnego Vra z modułu wyświetlacza, za pośrednictwem stabilizatora 7130, dodawane jest do próbki napięcia wyjściowego. Ostatecznie napięcie wyjściowe Va określone jest następującą zależnością Va = 30 + (20 x Vra).

Kolejne napięcie Vcc powstaje w przetwornicy typu flyback converter, której zasadniczymi elementami są układ sterownika TEA 1507 (7212) i klucz 7217. Taką przetwornicę zastosowano w chassis FM23 i FM24, na wyjściu której uzyskuje się 12V, a w chassis FM33 do wytworzenia napięcia Vcc stosuje się podwąjacz napięcia. Na ujemnej okładzinie kondensatora 2229 napięcie jest równe 0V, a dodatnia podłączona jest do napięcia 5V. Jeżeli dioda 6225 przewodzi na jej anodzie jest 5.5V, co oznacza, że na kondensatorze 2229 jest 10.5V.

Natomiast napięcie 3.3V do zasilania panelu SCAVIO (Scaler Control Audio Video Input and Output) w chassis FM23 tworzone jest z napięcia 18V, które prostowane jest przez diody 6021 oraz 6045 i filtrowane na kondensatorze 2022, a następnie podane na wejście układu L4973V (7260), który zawiera przetwornicę i tranzystor kluczujący. Na wyjściu tego układu otrzymujemy stabilne napięcie 3.3V. W chassis FM24 napięcie to tworzone jest z napięcia 15V, które uzyskuje się tak samo jak z 18V w chassis FM23.

Z kolei w chassis FM33 napięciem, z którego uzyskuje się 3.3V jest 9V. Napięcie 3.3V dostępne jest na wyjściu układu L6910 (7260), którego sprawność jest lepsza niż układu L4973V.

Należy zaznaczyć, że napięcie z którego wytwarzane jest 3.3V prostowane jest we wszystkich typach chassis przez dwie diody podłączone do dwóch wyprowadzeń transformatora, co zapewnia symetryczne obciążenie go.

Z kolei napięcie zasilania toru fonii ±14.5V uzyskuje się z napięcia pojawiającego na wyjściu transformatora 5002, z którego brane jest również napięcie wyjściowe Vs. Napięcie dla toru fonii poddane jest jeszcze jednemu przekształceniu w transformatorze 5290. Masa dla tego napięcia jest masą strony wtórnej podanej przez równoległe połączenie kondensatora 2290 i rezystora 3292. Konieczna jest stabilizacja napięcia fonii, gdyż napięcie na wyjściu transformatora 5002 zmienia się w zależności od obciążenia gałęzi Vs (przy maksymalnym obciążeniu Vs = 70V, a przy minimalnym Vs = 90V).

Zabezpieczenia układów zasilania

Główne napięcia układu zasilania są monitorowane w celu wykrycia obniżenia lub przekroczenia ich dopuszczalnej wartości. Wszystkie zabezpieczenia zrealizowano przez zastosowanie dodatkowych układów. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości układy te powodują zmianę stanu na ich wyjściach, a to interpretowane jest przez oprogramowanie jako kod błędu. Jeżeli wystąpi błąd zmienia się stan z wysokiego na niski na linii POWER OK. Kody błędów przekazywane są szyną I2C do mikroprocesora sterującego oraz do ekspandera PCF8574AT (7370). W tabeli 1 przedstawiono sygnały zabezpieczeń na nóżkach tego układu, natomiast sygnał POWEROK (POK) podany jest na wejście przerwania procesora sterującego, aby możliwa była jak najszybsza reakcja na pojawiający się błąd (dotyczy to szczególnie przekroczenia wartości napięcia).

Zmiany wartości napięć powodujące zmianę stanu sygnału POK wywołane są zmianą poziomów na wyjściach następujących komparatorów:

 • dla napięcia Vs jest to komparator 7308A i B,
 • dla napięcia Va komparatorem tym jest 7308C i D,
 • dla napięcia Vcc (+5V) jest to komparator 7330A i B,
 • dla napięcia 3.3V wyłączenie odbiornika powoduje zmiana na wyjściu komparatora 7330C i D.

Sygnał OVP (Over Voltage Protection) jest aktywny jeżeli wystąpią problemy z jednym z wymienionych wyżej napięć. Jeżeli zidentyfikowany zostanie problem na linii OVP, DC_PROT lub TEMP włączony zostaje tyrystor 6348, co powoduje wymuszenie stanu niskiego sygnału LATCH. Sygnał ten powoduje wyłączenie głównego zasilacza i uniemożliwia ponowne włączenie go, aż do czasu wyłączenia układu zabezpieczenia. Dodatkowo sygnał LATCH przez tranzystory 7352 i 7348 może być tymczasowo uaktywniony sygnałem Vcego. Skutkiem aktywacji tego sygnału również jest wyłączenie odbiornika.

Tabela 1. Sygnały zabezpieczenia napięć

zasilania na nóżkach układu PCF8574AT

Nr nóżki Oznaczenie Funkcja
4 Vs Detekcja przekroczenia lub obniżenia napięcia Vs
5 Va Detekcja przekroczenia lub obniżenia napięcia Va
6 +5V Detekcja przekroczenia lub obniżenia napięcia +5V
7 +3.3V Detekcja przekroczenia lub obniżenia napięcia +3.3V
9 OVP Detekcja przekroczenia lub obniżenia napięć: Vs, Va, +5V lub +3.3V
10 Switch Sygnalizacja poprawności pracy klucza
11 DC_PROT Sygnalizacja zmiany stanu na wysoki sygnału DC_PROT
12 TEMP Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury wewnątrz bloku zasilacza

Sygnał DC PROT włączany jest wtedy gdy pojawi się napięcie stałe na wyjściach wzmacniacza mocy fonii. Napięcie to powoduje włączenie tranzystora 7362 i w rezultacie wyłączenie odbiornika.

Jako czujnik temperatury w chassis FM23 i FM24 zastosowano termistor 3368, który po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury powoduje zmianę stanu na wyjściu komparatora 7366A. Z kolei w chassis FM33 jako czujnik temperatury zastosowano układ LM75A (7372), z którym możliwa jest komunikacja za pośrednictwem szyny PC.

Blok SCAVIO (Sealer Control Audio Video Input and Output)

Blok ten zawiera:

•  wszystkie wejściowe złącza,

•   układy obróbki sygnału wideo,

•  układy obróbki sygnału fonii oprócz wzmacniacza mocy,

•  koprocesor {sealer),                           •

•  interfejs wyświetlacza plazmowego,

•  procesor sterujący.

Tor sygnału wideo

Na rysunku 8 przedstawiono schemat blokowy toru wideo. Na wejście tego bloku można podać sygnały różnego formatu, takie jak: CVBS, YC, wysokiej rozdzielczości RGB lub YUV (lfHi2fH), VGA i DVI-D.

schemat blokowy turu video

Sygnały 1fH zawierające YPbPr przez tranzystory 7113, 7121 i 7117 pełniące funkcje buforów podawane są bezpośrednio na wejścia układu SAA7118 (7225), w którym zamieniane są na sygnały cyfrowe. Natomiast buforami dla sygnału 2fH są tranzystory: 7074, 7084 i 7079, a dla RGB tranzystory: 7141, 7135 i 7138. Po procesie matrycowania sygnały przechodzą przez układ klampująco-wygaszający składający się z tranzystorów 7102, 7103 i 7104 oraz układu 7100, Zadaniem tego układu jest przesunięcie impulsów synchronizacji. Wszystkie sygnały synchronizacji doprowadzone są do układu 7009, w którym dokonywane jest ich przełączanie.

Stosowane są dwie wersje bloku SCAVIO: wersja podstawowa i wzbogacona. Dlatego na wersji podstawowej nie są montowane niektóre elementy. W wersji wzbogaconej jest wejście DVI, przez które sygnał TMDS (Transition Minimised Differential Signalling) doprowadzony jest do wejście układu AD9887. Układ ten umożliwia dekodowanie sygnału „SXGA at 60Hz” do postaci RGBHV.

Również tzw. ścieżka cyfrowa sygnału wideo zrealizowana jest w wersji wzbogaconej bloku SCAVIO. W obwodzie tym zastosowano układ SAA7118 (7225), którego zadaniem jest dekodowanie sygnałów PAL/NTSC/SECAM oraz układ SDA9400 (7280) do likwidacji międzyliniowości. Po przejściu przez te układy sygnał w formacie 4:2:2 YCbCr podawany jest do procesora wideo PW164.

W bloku EPLD zachodzą następujące procesy:

•  reset bloku LVDS – ze względu na opóźnienie startu zegara dla tego bloku po włączeniu odbiornika mogłoby to powodować niewłaściwe odtwarzanie obrazu, dlatego nim zacznie on poprawną pracą układ BPLD wymusza reset dla LVDS,

•  możliwość zwiększenia kontrastu przez zwiększenie wzmocnienia sygnału wideo o dwa razy. W przypadku pojawienia się zakłóceń następuje redukcja tego wzmocnienia,

•  pomiar z dużą dokładnością poziomów czerni i bieli.

W bloku LVDS odbywa się konwersja 28-bitowej informacji na 4 strumienie LVDS {Low Voltage Differential Signal-ting). Sygnał zegara transmitowany jest równoległe jako piąty strumień danych. W rezultacie blok LVDS transmituje do panelu wyświetlacza sygnał zegara o częstotliwości 36MHz, 24 bity danych, RGB i 3 bity danych sterujących,

W celu eliminacji możliwości pogorszenia się jakości odtwarzanego obrazu spowodowanej starzeniem się elementów, a zwłaszcza komórek wyświetlacza wprowadzony został specjalny algorytm, który powoduje automatyczną korektę niektórych parametrów. Procesem tym steruje koprocesor układu Pixel Works (PW).

układ zabezpieczający przed pojawieniem się na zaciskach głośników napięcia stałego

Tor fonii

Tor fonii znajduje się na płytce SCAVIO, a głównym jego elementem jest procesor MSP3415G (7812). Na jego wejścia sygnały podawane są z przełącznika TFA6422, który z sześciu wejściowych sygnałów na swoje wyjście dostarcza jeden z nich. Wybór sygnału wyjściowego dokonywany jest za pośrednictwem szyny I2C. W celu zsynchronizowania dźwięku z obrazem wprowadzono pewne opóźnienie sygnału fonii, które realizuje procesor 7812 oraz układy 788CK7882. Sterowanie czasem opóźnienia odbywa się po szynie I2S. Możliwy jest wybór następujących czasów opóźnienia:

•  24ms – sygnał l2S DATA IN 1 (praca w trybie monitorowym),

•  40ms – sygnał I2S_DATA_IN2 (praca w konfiguracji TV),

•  brak opóźnienia. W torze fonii następuje wyciszenie

(mute), które jest aktywne podczas: przełączania funkcji odbiornika (monitor/TV), zmiany źródła sygnału, utraty sygnału synchronizacji lub wymuszenia przez użytkownika.

Z wyjść układu MSP3415G sygnał fonii podawany jest na filtry dolnoprzepustowe (63Hz-MkHz) i górnoprzepustowe (3kHz^-20kHz). Filtr dolnoprzepustowy zrealizowano w oparciu o układ 7238A i B, a w górnoprzepustowym zastosowano układ 7260A i B. Następnie po wzmocnieniu we wzmacniaczu tranzystorowym klasy D sygnał ten steruje głośnikami.

W torze fonii zastosowano układ zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury spowodowanym zwarciem wyjściowego tranzystora FET, 7365-1. Układ zabezpieczenia uaktywnia prąd płynący przez tranzystory 7355 i 7340 oraz rezystor 3355. Takie same zabezpieczenia przed wzrostem prądu zastosowano w pozostałych częściach wzmacniacza.

Ponieważ wzmacniacz jest zasilany symetrycznie nie ma i potrzeby stosowania kondensatora blokującego między wyjściem wzmacniacza a głośnikami, ale konieczne staje się zabezpieczenie głośników przed pojawieniem się na nich napięcia stałego. Na rysunku 9 przedstawiono taki układ zabezpieczenia. Napięcie z wyjścia tranzystorów 7735 i 7745 w układzie stabilizacji podawane jest na układ zabezpieczenia przez rezystory 3765 oraz 3775 tworząc wirtualną masę – punkt A.

Natomiast przez rezystory: 3770, 3771, 3780 i 3781 podawane do punktu A są napięcia stałe z wyjść wzmacniaczy. Jeżeli dojdzie do niewłaściwych zmian napięć, w punkcie A pojawia się różnica napięcia. Jeżeli odchyłka napięcia jest dodatnia przewodzić zaczyna tranzystor 775 l, a ujemne napięcie w tym punkcie odblokowuje tranzystor 7761. W obu przypadkach powoduje to przewodzenie tranzystora 7735 i pojawienie się stanu wysokiego na linii DCPROT.

Na rysunku 10 przedstawiono schemat blokowy układu sterowania. Jako główny procesor sterujący OTC (On screen display, Teletext and Control) zastosowano układ SAA5801H.

schemat blokowy układu sterowania

Sygnał POR (Power On Reset) nie jest generowany w układzie zasilania, ale na płycie SCAVIO. Układ 7517 (ADM810T) sprawdza czy z zasilacza dostarczane jest napięcie 3.3V. Poziomem odniesienia jest 3.08V, jeżeli napięcie zasilania spada poniżej tej wartości na wyjściu tego układu pojawia się stan wysoki sygnału RESET. Podczas startu przetwornicy stan wysoki utrzymywany jest przez 240ms po ustabilizowaniu się napięcia Vcc.

Jeżeli urządzenie jest w stanie standby, to włączenie go do trybu pracy powoduje:

 • doprowadzenie do nóżki 100 procesora OTC sygnału RC_1N (rozkaz z nadajnika zdalnego sterowania),
 • pojawienie się sygnałów synchronizacji H i V na wejściu VGA1, co wymusza stan niski na Unii SYNC_ACT,
 • pojawienie się sygnału UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) na wejściu VGA1. Powoduje to generację sygnału UART ACT – impuls o czasie trwania równym 470 us,
 • podłączenie sygnałów ze złącza RS232, co powoduje pojawienie się stanu wysokiego na linii RS232_ACT,
 • włączenie trybu serwisowego.

Jak już wspomniano do sterowania funkcjami poszczególnych układów wykorzystuje się sygnały transmitowane magistralą I2C. W omawianym chassis wykorzystuje się aż 5 takich szyn, są to:

 • I2C bus 1 (5V) – sterowana przez procesor OTC i połączona z następującymi blokami: PDP, EPLD, I0 ekspander   SCAVIO   –  PCF8574A,   I0  ekspander   PSU PCF8574A, ADC – PCF8591, generator zegara dla PW – FS6377, procesor fonii MSP3415G, przełącznik sygnałów fonii (tylko w wersji wzbogaconej) – TEA6422.
 • I2C bus 2do komunikacji z koprocesorem w układzie PW (7605). Mimo, że OTC jest głównym procesorem, to w stosunku do PW pracuje on jako slave. Przed wysłaniem rozkazu układ PW wysyła do OTC rozkaz przerwania (PW_START).
 • I2C bus 3 (3.3 V) – szyna ta kontrolowana jest przez układ PW i podłączona jest do: dekodera wideo -SAA7118 (tylko w wersji wzbogaconej), SDA9400 (tylko w wersji wzbogaconej), filtru 3D comb – MN8783LSI.
 • I2C bus 4 (3.3V) – do komunikacji między procesorem OTC i pamięcią NVM. Szyną tę stosuje się po to aby uniknąć przekłamań informacji między tymi układami.
 • I2C bus 5 (3.3V) – do komunikacji między układem PW i jego pamięcią NVM. Również celem zastosowania tej szyny jest uniknięcie przekłamań informacji przesyłanych między tą pamięcią a układem PW.

Ze względu na fakt, że bloki PDP i EPLD współpracują również z szyną 3.3V dlatego stosowane są układy konwersji sygnału 5V na 3.3V i odwrotnie. Konwersję taką realizuje się wykorzystując tranzystory 7675 i 7676.

Tryb serwisowy

Podobnie jak dla tradycyjnych odbiorników firmy Philips również odbiornik plazmowy posiada trzy rodzaje trybów, a są to:

 • SDM (Service Default Mode),
 • SAM (Service Alignment Mode),
 • CSM (Customer Service Mode),

Tryb SDM

Wejść w tryb serwisowy SDM można dwoma sposobami, a mianowicie:

 • przez naciśnięcie na standardowym nadajniku zdalnego sterowania przycisku [ MENU ], a następnie po kolei następujących przycisków: [ 0 ], [ 6 ], [ 2 ], [ 5 ], [ 9 J, [ 6 ],przez zwarcie wyprowadzeń 1 i 2 na złączu 0382 na module SCAVIO.

Po wejściu w tryb SDM ekran jest wyciemniony i tylko w lewym górnym rogu pojawia się napis SDM. Jeżeli pojawił się kod błędu, to dioda sygnalizacyjna zaczyna migać zgodnie z zarejestrowanym kodem.

Włączenie trybu SDM powoduje, że:

 • parametry obrazu (jaskrawość, kontrast) ustawione zostają na 50% swoich wartości maksymalnych,
 • temperatura koloru ustawiona zostaje na „normal”,
 • tony wysokie i niskie oraz balans w torze fonii ustawione są na 50% swoich wartości maksymalnych,
 • siła głosu zredukowana jest do 25%,
 • funkcje takie, jak: video blanking, slow de-mute, anti ageing są wyłączone,
 • zablokowana jest funkcja powodująca przełączenie odbiornika do stanu standby, gdy brak jest w odbieranym sygnale impulsów synchronizacji.

Wyjście z tego trybu serwisowego następuje po:

 • przełączeniu odbiornika do stanu standby za pośrednictwem pilota. Wyłączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym nie powoduje wyjścia z trybu SDM. Ponowne włączenie powoduje automatyczny powrót do tego trybu,
 • dwukrotnym naciśnięciu na nadajniku zdalnego sterowania przycisku [ 0 ].

Tryb SAM

Wejście w ten tryb możliwe jest również dwoma sposobami:

 • przez naciśnięcie na nadajniku zdalnego sterowania przycisku [ OSD (i+) ], a następnie po kolei następujących przycisków: [ 0 ],[ 6 |, [2 |, [5], [9], [6],
 • przez zwarcie wyprowadzeń 3 i 4 na złączu 0382 panelu SCAVIO.
 • po wejściu w ten tryb na ekranie wyświetlana będzie informacja z pozycji GENERAL, która została przedstawiona w tabeli 2.

Poszczególne komunikaty mają następujące znaczenie:

 • Type nr – oznaczenie odbiornika,
 • SW Version OTC, gdzie:
  -A – typ chassis (FM23 dla wszystkich),
  -B – obszar występowania (E- Europa, A – Azja, U – USA, L – kraje Ameryki Łacińskiej, G – zasięg globalny), -C – konfiguracja: B – podstawowa, E – wzbogacona, -X – wersja zasadniczego oprogramowania, -Y – wersja podprogramu, -x – ostatnie pięć cyfr kodu dwunastocyfrowego,
 • SW Version PW- znaczenie poszczególnych symboli jest takie samo jak dla SW Version OTC,
 • SW Version EPLD – znaczenie poszczególnych symboli jest takie samo jak dla SW Version OTC,
 • Errors 1-5 kodów błędów ostatnio zapisanych w buforze błędów. Ostatnio zapisany kod błędu wyświetlany jest z lewej strony. Kody wyświetlane są w postaci dwóch cyfr, każdy kod oddzielony jest spacją. Jeżeli w buforze błędów jest mniej niż 10 błędów, to pozostałe linie są puste. Jeżeli nie ma żadnych błędów wyświetlany jest napis „No Errors”,
 • Errors 2-5 najpierw zapisanych kodów błędów,
 • Operational hours – ilość godzin pracy odbiornika. Czas ten wyświetlany jest z dokładnością 0.5 godziny. Należy zaznaczyć, że jest to czas pracy procesora sterującego, a nie wyświetlacza plazmowego,
 • Reset error buffer – naciśnięcie na pilocie przycisku [ OK ] powoduje wykasowanie zawartości bufora błędów,
 • Store – naciśnięcie na pilocie przycisku | OK ] powoduje zapamiętanie dokonanych zmian. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zapamiętania nowych ustawień należy dwukrotnie nacisnąć na pilocie przycisk [0].
Tabela 2. Informacje pojawiające się po wejściu w tryb SAM
Service Alignment Menu General
Type nr – AG Code 32FD9944/01S (przykład)
SW Version OTC AAAABC-X.Y_xxxxx
SW Version PW AAAABC-X.Y xxxxx
SW Version EPLD AAAABC-X. Y_xxxxx
Errors 1 xx xx xx xx xx
Errors 2 XX XX XX XX XX
Operational hours XX
Reset error buffer Press OK to reset
Store Press OK to store

Przyciski [ GÓRA ]/[ DÓŁ ] służą do wyboru linii z parametrem przeznaczonym do regulacji, a przyciski [ LEWY ]/ [ PRAWY ] umożliwiają jego regulację.

Wyjście z trybu SAM powoduje:

 • wyłączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym lub przez wyciągnięcie przewodu sieciowego z gniazdka. Wszystkie nowo ustawione wartości zostaną zapamiętane mimo, że nie wybrano pozycji STORE,
 • przełączenie odbiornika do stanu standby. Również w tym przypadku zapamiętane zostaną dokonane zmiany bez konieczności wybrania pozycji STORE,
 • naciśnięcie na pilocie przycisków [ 0 ], [ 0 ]. W tym przypadku, jak już wcześniej zaznaczono, jeśli nie wykorzystano funkcji STORE, nie zostaną zapamiętane wprowadzone zmiany.

Tryb CSM

Tryb CSM umożliwia wstępną diagnozę przyczyny nieprawidłowej pracy odbiornika. Przed przystąpieniem do naprawy warto sprawdzić wartości niektórych parametrów, gdyż może się okazać, że konieczna jest tylko korekta ich wartości.

Wejście w tryb CSM powoduje naciśnięcie następującej sekwencji przycisków na nadajniku zdalnego sterowania: [ 1 ], [ 2 I, [ 3 |, [ 6 ], [ 5 ], [ 4 ]. Po wejściu w ten tryb parametry obrazu (jaskrawość, kontrast) ustawione zostają na 50% swoich wartości maksymalnych, a siła głosu na 25%. Włączenie trybu CSM powoduje pojawienie się na ekranie informacji przedstawionych w tabelach 3 i 4. Dane dotyczące pozycji 1+4 są takie same jak dla trybu SAM. Z kolei pozycje 5 i 6 oznaczają to samo co Errors I i Errors 2 również w trybie SAM. Natomiast pozycje 7+15 informują o wartościach poszczególnych parametrów.

Tabela 3. Informacje pojawiające się po wejściu w tryb CSM
Customer Service Menu 1
1-Type nr-AG Code 32FD9944/01S-AG02 (przykład)
2-SW Version OTC AAAABC-X. Y_xxxxx
3-SW Version PW AAAABC-X.Yxxxxx
4-SW Version EPLD AAAABC-X. Y_xxxxx
5-Code 1 XX XX XX XX XX
6-Code 2 XX XX XX XX XX
7-Volume XX
8-Brightness XX
9-Store XX
Tabela 4. Informacje pojawiające się po wejściu w tryb CSM
Customer Service Menu 2
10-Color XX
11-Tint XX
12-Sharpness XX
13-Soundmode XX
14-Sourse XX
15-AV Mute XX

Przechodzenie miedzy stronami tego trybu umożliwiają przyciski [ LEWY ] i [ PRAWY J. W trybie CSM możliwa jest regulacja siły głosu przyciskami [ VOLUME UP ]/[ VOLUME DOWN ], przełączanie innego źródła sygnału powodują przyciski [ NUM / EXT ].

Wyjście z trybu CSM umożliwia:

 • naciśnięcie przycisku [ MENU ] na pilocie,
 • przełączenie do stanu standby,
 • wyłączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym.

Kody błędów

Jeżeli na ekranie można wyświetlać komunikaty, to możliwy jest również odczyt kodów błędów w trybie SAM. Jeżeli po wyświetleniu zawartości bufora błędów otrzymano:

 • 5 0 0 0 0 oznacza to, że ostatnio zapisanym kodem błędu jest kod o numerze 5,
 • 8 5 0 0 0 oznacza, że najpierw zarejestrowany został kod 5, a ostatnim był błąd o kodzie 8.

W przypadku gdy niemożliwe jest wyświetlanie informacji na ekranie, zawartość bufora błędów odczytać można licząc ilość błyśnięć w kolorze pomarańczowym diody LED. Jeżeli nie został zarejestrowany żaden kod błędu, to dioda ta świeci na zielono. Taka sygnalizacja kodów błędów jest możliwa po wejściu w tryb SDM lub po naciśnięciu przycisków numerycznych pilota w następującej kolejności: [ 0 ], [ 6 ], [ 2 ], [ 5 ] [ 0 ] ] 0].

Dla dwucyfrowego kodu błędu czas świecenia diody jest równy 750ms, co oznacza cyfrę dziesiętną następnie jest przerwa trwająca 1.5s, a kolejna ilość krótkich mignięć (K9) oznacza kolejną cyfrę kodu (cyfra oznaczająca jednostki). Po zakończeniu sygnalizacji kodu błędu większego od liczby 10 następuje przerwa trwająca około 3 sekund, po tym czasie sekwencja mignięć powtarza się.

Sposób odczytu przedstawiono na przykładzie gdy zawartość bufora błędów jest następująca: 12 9 6 0 0. Po wejściu w tryb SDM następuje: jedno błyśniecie diody trwające 750ms (jedynka dziesiętna) potem jest 1.5s przerwa i dwa błyski. Po tym następuje przerwa trwająca 3 sekundy. Oznacza to, że zakończono sygnalizację błędu o kodzie 12. Kolejny kod błędu sygnalizowany jest przez 9 krótkich mignięć diody LED, po czym jest przerwa trwająca 3s. Następnie występuje ó krótkich mignięć diody (kod błędu 6), przerwa 3s. Po tym jest jedno mignięcie trwające 3s, które kończy sekwencję wyświetlania błędów. Procedura ta następnie powtarza się.

Znaczenie kodów błędów zamieszczono w tabeli 5, Kody błędów 70¸74 dotyczą zasilacza i najczęściej oznaczają zwarcie w bloku PSU lub w obwodach stanowiących jego obciążenie.

Jeżeli uszkodzeniu uległ bezpiecznik 1004, to sprawdzić należy tranzystory 7005 i 7006 i jeżeli stwierdzono uszkodzenie jednego z nich, wskazana jest wymiana również drugiego.

Regulacje elektryczne

Po wejściu w tryb SAM wybrać należy jedną z następujących pozycji:

1.  GENERAL (GEN.)

2.  DISPLAY (DISP.)

3.  SCALER (SCAL.)

4.  VIDEO 1 (VID.1)

5.  VIDEO 2 (VID.2)

6.  OPTIONS (OPT.)

Tabela 5. Kody błędów chassis FM23, FM24 IFM33
Kod

błędu

Uszkodzony obwód/układ Pozycja

schematów a

1 TEA6422D (audio switch) – tylko w wersji wzbogaconej 7798
2 MSP3415G [sound processor) 7812
3 PCF8574-SCAVIO (I/O expander SCAViO) 7540
4 PCF8591 {AD-DA expander) 7530
5 FS6377 {clock generator) 7570
6 PCF8574-PSU (I/O expander PSU) 7370
7 24C16-OTC(NVMOTC) 7430
8 24C16-PW(NVMPW) 7580
9 SAA7118 (video decoder) – tylko w wersji wzbogaconej 7225
10 AD9887 (ADC/TMDS receiver) 7170
11 SDA9400 (de-interlacer) – tylko w wersji wzbogacanej 7280
12 EP1K30QC (EPLD processor) 7656
13 PDP (display l2C error)
14 PDP H2-version – nie funkcjonuje (tylko dla H2) tryb high brightness
15 LM75A (temperature sensor) – tylko dla przekątnych wyświetlacza 37″ 7372
20 B^d tadowania danych
21 CSP time-out error
30 PDP (błąd HW wyświetlacza)
31 PDP (sygnalizacja błędnej pracy wyświetlacza spowodowanej np. uszkodzeniem zasilacza lub utratą kontaktu na złączu)
40 Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury
70 V_s overvoltage (przekroczenie napięcia V_s, V_a, +3.3V, +5V lub kombinacji tych napięć) 7341
71 V_s undervoitage (obniżenie wartości napięcia V_s poniżej dopuszczalnej wartości) 7308A/B
72 V_a untervoltage (obniżenie wartości napięcia V_a poniżej dopuszczalnej wartości) 7308C/D
73 +5V untervoltage (obniżenie wartości napięcia +5V poniżej dopuszczalnej wartości) 7330A/B
74 +3V3 untervoltage (obniżenie wartości napięcia +3.3V poniżej dopuszczalnej wartości) 7330C/D
75 DC-PROT (audio amplifier protection) 7362
76 TEMP-PSU (over-temperature in PSU) 7366A
78 PW sealer nie startuje łącznie z OTC
9x OTC (wewnętrzne uszkodzenie procesora sterującego powodujące konieczność jego wymiany) 7383

Ostatnie 3 pozycje dostępne są tylko we wzbogaconej wersji chassis. Pozycja 1 (GENERAL (GEN.) opisana została przy okazji omawiania trybu SAM.

Po wybraniu DISPLAY na ekranie pojawia się następująca informacja:

 • Test pattern -On/ Off. Możliwe jest wygenerowanie przez PDP {Plasma Display Panel) sygnału testowego pola białego, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych komórek wyświetlacza,
 • Contrast – nie ma konieczności regulacji tego parametru, jego wartość ustawiona jest na 255,
 • Gamma – nie ma konieczności regulacji tego parametru, jego wartość ustawiona jest na 2,
 • White point ~ nie ma konieczności regulacji tego parametru, jego wartość ustawiona jest na 255,
 • Compensation factor – wartość tego parametru może się zmieniać od 0 do 255, ale nie ma konieczności regulacji, jego wartość ustawiona jest na 128, chyba, że konieczna będzie:
  – wymiana szkła filtru wyświetlacza – konieczna wtedy jest regulacja parametru White point w pozycji SCALER,
  – wymiana uszkodzonego panelu PDP na inny tego samego typu – również w tym przypadku wskazana jest korekcja parametru White point w pozycji SCALER,
  – wymiana uszkodzonego panelu PDP na nowszy, więc innego typu – konieczne jest wtedy ustawienie parametru White point w pozycji SCALER,
  – zainstalowanie nowego (aktualizacja) oprogramowania w bloku Pixel Works Sealer – koniecznie sprawdzić należy ustawienie White point w pozycji SCALER.

Wybranie pozycji SCALER umożliwia dokonanie zmian następujących parametrów:

 • Test pattern On / Off. Możliwe jest wygenerowanie testu pasów kolorowych (generator znajduje się w układzie PW – Pixel Works), które umożliwiają kontrolę pracy toru  wideo od układu PW do wyświetlacza,
 • Colour temperature – wybrać należy jedną z następujących temperatur koloru: 6500K, 8700K lub 10000K,
 • Align ADC – aktywację tego parametru powoduje naciśnięcie [ OK ],
 • Clear user settings – kasowanie ustawień powoduje naciśnięcie przycisku [ OK ].

Jedną z pozycji, którą można wybrać po wybraniu pozycji SCALER jest WHITE POINT. Pamiętać należy, że przed przystąpieniem do tych regulacji konieczne jest ustawienie parametru ADC. W tym celu należy na wejście VGA podać sygnał testowy ADC alignment np. z komputera PC (program zawierający taki test posiadają przedstawiciele firmy Philips). U góry test ten zawiera 360 linii, które w połowie dają czarny obraz, a w połowie biały. Niższe 120 linii podzielone są na 4 części po 160 pikseli każda. Po wejściu do trybu SAM wybrać należy ALIGN ADC oraz nacisnąć przycisk [ PRAWY ], a regulacja tego parametru przeprowadzona zostanie automatycznie.

Po dokonaniu regulacji ADC można przystąpić do regulacji WHITE POINT. Jedna z metod polega podaniu na wejście VGA z zewnętrznego źródła, którym może być komputer, sygnału testowego White Drive (dostępnego u przedstawicieli Philipsa).

Obraz takiego testu zawiera biały prostokąt (0mV) na środku czarnego tła (0.7V), a następnie należy:

 • za pomocą pilota jaskrawość ustawić na 50, a kontrast na 71,
 • wejść do trybu SAM,
 • wartość parametru COLOR TEMPERATURE ustawić na 8700K,
 • analizator koloru ustawić w środku białego prostokąta,
 • z menu SCALER wybrać WHITE POINT i nacisnąć przycisk [PRAWY],
 • przyciskami [ GÓRA ] /[ DÓŁ ] lub [ LEWY ] / [ PRAWY ] ustawić wartości parametrów WHITE POINTS RED, GREEN, BLUE zgodnie z tabelami 6, 7 i 8. Pamiętać należy żeby nie przekroczyć wartości 128.

Pierwszą pozycją, która występuje tylko w wersji wzbogaconej omawianych chassis jest VIDEO 1.

W skład tej pozycji wchodzą;

 • Test pattern -On/ Off Funkcja ta pozwala na wygenerowanie testu pola białego. Test ten tworzony jest w układzie SDA9400 (7280) i umożliwia kontrolę toru wideo od zewnętrznych wejść: AV1, AV2 i AV3.
 • Brightness – wartość tego parametru może się zmieniać od 0 do 255, ale nie ma konieczności ustawiania tej wartości, gdyż jest ona ustawiona na:
  –  132 dla systemu PAL/SECAM,
  –  139 dla systemu NTSC.
 • Contrast – wartość tego parametru może się zmieniać od 0 do 255, ale nie ma konieczności ustawiania tej wartości, gdyż jest ona ustawiona na:
  –  139 dla systemu PAL/SECAM, -128 dla systemu NTSC.
 • Sharpness – wartość tego parametru może się zmieniać od 0 do 255, ale nie ma konieczności jego zmiany, gdyż powinna ona być równa 6.

Następną pozycją dla chassis w wzbogaconej wersji jest VIDEO 2.

W skład tej .pozycji wchodzą:

 • Lum. delay PAL – wartość tego parametru zmieniać się może od 0 do 7. Ustaloną wartością jest 4. W celu ewentualnej regulacji podać należy na wejście odbiornika w systemie PAL test kolorowych i szarych pasów i tak regulować aby przejścia między poszczególnymi pasami były jednakowe.
 • Lum. delay SECAM – wartość tego parametru zmieniać się może od 0 do 7. Ustaloną wartością jest 4. Procedura regulacji jest taka sama jak dla Lum. delay PAL z tym, że na wejście podać należy sygnał pasów kolorowych i szarych w systemie SECAM.
 • Lum. delay NTSC – wartość tego parametru zmieniać się może od 0 do 1, Ustaloną wartością jest 4. Procedura regulacji jest taka sama jak dla Lum. delay PAL z tym, że na wejście podać należy sygnał pasów kolorowych i szarych w systemie NTSC.

Ostatnią pozycją, którą można wybrać w trybie SAM jest OPTIONS.

Po wybraniu tej pozycji możliwe są zmiany następujących parametrów:

 • Vs/Va control – On/Off. Jeżeli ustawione zostanie On wówczas automatycznie działa pętla sprzężenia zwrotnego modułu PDP,
 • Display size – opcja ta dotyczy przekątnej wyświetlacza i ustawiana jest na etapie produkcji. Informacja ta wykorzystywana jest przez oprogramowanie odbiornika,
 • Virgin On/Off. Typowo opcja ta ustawiona jest na Off Jeżeli zostanie ona uaktywniona, to po starcie wyświetlacza pojawi się menu z wyborem języka,
 • Iconn control – On/Off Typowo opcja ta ustawiona jest na Off. Ustawiana jest ona na On w trybie pracy hotelowej,
 • Fan control- On/Off. Typowo opcja ta ustawiona jest na Off Opcja ta ustawiana jest na On gdy montowane są wentylatory, które stosowane mogą być opcjonalnie.
Tabela 6. WHITE POINT RGB dla wyświetlacza o przekątnej 32″
Temperatura koloru R G B
6500K (Cool) 114 125 128
8700K (Normal) 119 128 128
10000K [Warm) 125 128 115
Tabela 7. WHITE POINT RGB dla wyświetlacza o przekątnej 37″
Temperatura koloru R G B
6500K (Cool) 112 128 127
8700K (Normal) 117 128 124
10000K(LVarm) 119 128 111
Tabela 8. WHITE POINT RGB dla wyświetlacza o przekątnej 42″
Temperatura koloru R G B
6500K (Cool) 116 126 128
8700K (Normal) 119 128 125
10000K (Warm) 127 127 112

Typowe uszkodzenia chassis FM23/24/33

Wyłączanie się odbiornika

Wyłączanie często spowodowane jest zanikiem niektórych napiąć, a zwłaszcza 5V. Również w przypadku obniżenia się jego wartości poniżej granicy tolerancji następuje wyłączenie odbiornika, a dioda LED miga. Często powodem tego jest uszkodzenie rezystora 3225 (11k), który pracuje w układzie dzielnika ustalającego napięcie na nóżce 3 układu 7227 (TL431).

Zielone punkty na ekranie

Zakłócenia w postaci zielonych punktów pojawiają się tylko wtedy gdy sygnał wejściowy podawany jest z gniazd AV1 lub AV2. W związku z tym poszukiwania uszkodzenia rozpoczęto na module SCAVIO w rejonie gdzie dokonywany jest proces przełączania wejść i wyjść. Stwierdzono uszkodzenie rezystora 3641 (1k) dołączonego do nóżki 8 układu 7640.

Odbiornik przełącza się do trybu zabezpieczenia

Przełączanie się do pracy w trybie zabezpieczenia często spowodowane jest uszkodzeniem stopnia zasilającego. W omawianym przypadku uszkodzony był zasilacz napięcia Vs. W układzie tego stopnia uszkodzona była dioda Zenera 6077 (BZT03-C),

Brak startu

Odbiornik nie startuje. Stwierdzono brak napięcia standby 3.3V. Napięcia tego nie było na wyjściu zasilacza standby ponieważ uszkodzony był tranzystor 7530 (S14936ADY).

 • .Brak fonii z zewnętrznych gniazd

Z żadnego z gniazd AV nie ma fonii, obraz odtwarzany jest poprawnie. Wybór źródła dźwięku dokonywany jest na module AUDIO SOURCE SELECT, a elementem przełączającym jest układ 7798 (TEA6422), którego uszkodzenie było powodem usterki.

Porównywarka cen sprzętu RTV