Lokalizacja uszkodzeń w odbiorniku LCD – model LC-20S1 E firmy Sharp

Odbiornik LC-20S1E wyposażony jest w wyświetlacz LCD o przekątnej 20″ i umożliwia odbiór programów nadawanych w standardach B/G, l, D/K i L i systemach koloru PAL/SECAM/NTSC. Tor fonii zapewnia odbiór sygnału audio w systemie A2 stereo oraz NICAM.

W celu zapewnienia poprawnej pracy odbiornika należy zadbać aby napięcie zasilania na wyprowadzeniu 4 złącza PI900 było stabilne i wynosiło 5V ±0.02V. Regulacją tego napięcia przeprowadza się potencjometrem R3714, który zmienia potencjał na nóżkach 1 i 2 układu IC3701 (NJM2377).

Tryb serwisowy

Wejście w tryb serwisowy powoduje jednoczesne wciśnięcie przycisków [ TV/VIDEO ] oraz [ MENU ] i włączenie odbiornika. Jeżeli czynność ta została wykonana prawidłowo w górnym lewym rogu ekranu wyświetlona zostanie litera,,K”, co oznacza, że można już zwolnić naciśnięte przyciski. Następnie konieczne jest jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków [ CH v ] i [ VOL- ] aż na ekranie pojawi się menu regulacyjne.

W przypadku wymiany procesora sterującego 1C2001 lub pamięci EEPROM (1C2007, IC2009) lub gdy zajdzie potrzeba ich inicjalizacji należy przeprowadzić kontrolę ustawień i dokonać ewentualnych zmian. W tym celu należy wejść w tryb serwisowy stosując opisany już sposób lub przez zwarcie do masy nóżek 81, 82 procesora IC2001 i włączenie zasilania. Następnie sprawdzić należy czy jako nazwa modelu wpisane jest A661 oraz ustawić rozmiar wyświetlacza na 20″. Przy wykonywaniu zmian miga dioda LED.

Wersję procesora sterującego (IC2001) odczytać można na dole pierwszej strony dotyczącej regulacji w trybie serwisowym.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy wejść w tryb serwisowy i po pojawieniu się litery „K” w lewym górnym rogu ekranu, należy jednocześnie nacisnąć przyciski [ CH^ ] oraz [ VOL+ ] i trzymać je wciśnięte przez około 2 sekundy. Po wyświetleniu w górnym lewym rogu litery „E” puścić te przyciski. Na dole ekranu pojawić się powinien również napis COMPLETE. Po chwili nastąpi przełączenie do stanu standby, co kończy ładowanie ustawień fabrycznych. Pamiętać należy, że po załadowaniu ustawień fabrycznych pierwsza zgłoszona instalacja będzie w języku niemieckim.

Na pierwszej stronie menu serwisowego w 3 linii rejestrowane są błędy dotyczące wyświetlacza. Jeżeli nastąpi uszkodzenie lamp wyświetlacza lub obwodów nimi sterujących odbiornik wyłącza się. Wyłączenie takie następuje po upływie 5 sekund od włączenia odbiornika (kolor świecenia diody LED zmienia się z zielonego na czerwony). Jeżeli przyczyna nie została usunięta, to po ponownym włączeniu odbiornika sytuacja powtarza się.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdy wyłączenie takie powtórzy się 5 razy nie będzie możliwe kolejne włączenie odbiornika, a dioda LED świecić będzie w kolorze czerwonym. Po dokonaniu naprawy w bloku wyświetlacza wskazane jest wywołanie menu serwisowego i w linii ERROR NO RESET ustawienie 0 (zero) używając przycisku siły głosu.

Lokalizacja uszkodzeń

Przed przystąpieniem do naprawy, która wymaga wykonania połączeń lutowanych lub wylutowania jakiegoś elementu należy sprawdzić czy na płycie lub obudowie nie ma znaku LFa. Znak ten oznacza, że połączenia lutowane zostały wykonane spoiwem (Sn-Ag-Cu), które nie zawiera ołowiu.

Cechą tego spoiwa jest to, że do wylutowania uszkodzonego elementu i wlutowania nowego konieczne jest dostarczenie wyższej o około 40°C temperatury. W związku z tym temperatura elementu grzejnego powinna wynosić około 220°C.

Brak obrazu i fonii

Sprawdzić należy czy przepaleniu nie uległy bezpieczniki F3301 i F3302. Jeśli stwierdzono ich uszkodzenie należy sprawdzić stronę pierwotną transformatora T3701, a zwłaszcza układ zawierający dwa tranzystory oznaczony jako Q3701 (UMH6N) i tranzystor Q3703 (FMMT718). Jeżeli te elementy są sprawne wskazana jest kontrola przełącznika S4001.

Natomiast jeśli bezpieczniki F3301 i F3302 są sprawne, to po stronie wtórnej transformatora T3701 pojawić się powinny następujące napięcia: 34V, 9V, 5V oraz -110V. Jeżeli brak jest któregoś z tych napięć sprawdzić należy bezpiecznik i diodę prostowniczą w obwodzie tego napięcia oraz kondensatory filtrujące (elementami tymi są: FB3705, D3710, C3716; FB3709, D3706, C3717; FB3707, D3707, C3723; FB3708, D3709, C3719). Należy zwrócić uwagę, że w obwodzie każdego z napięć zastosowano bezpiecznik chroniący układ zasilania przed przeciążeniem.

Z kolei gdy po stronie wtórnej tego transformatora nie występuje żadne z wymienionych napięć sprawdzić należy transformator T3701 i jeśli nie stwierdzono przerwy ani zwarcia między uzwojeniami konieczna jest kontrola obecności impulsów nim sterujących. W związku z tym należy sprawdzić elementy po stronie pierwotnej, a także występowanie impulsów sterujących bramką tranzystora kluczującego Q3706 (2SK2503). Impulsy te dostępne powinny być na nóżce 4 układu IC3701 (NJM2377M).

Wadliwa praca lampy podświetlającej matrycę wyświetlacza

Przed przystąpieniem do kontroli obecności i wartości sygnałów i napięć sprawdzić należy bezpieczniki F6700-^F6704 i jeśli są one sprawne upewnić należy się, czy na nóżkach 120 i 121 procesora IC1201 (DPS9450) jest stan wysoki. Jego brak spowodowany może być uszkodzeniem na liniach OFL1 lub OFL2. Jeśli elementy na tych liniach są sprawne sprawdzić należy układ IC 1201.

Jeśli na nóżkach 120 i 121 układu IC1201 jest stan wysoki, to w prawidłowo pracującym odbiorniku na wyjściu układów Q3600 i Q3601 (oba DTC114) powinien być stan niski. Jeżeli tak nie jest sprawdzić należy te układy oraz elementy z nimi współpracujące, a także obecność sygnałów na liniach OFL1 iOFL2.

Pozytywny wynik przeprowadzonych do tej pory pomiarów oznacza, że sprawdzić należy transformatory T6700-T6704 w bloku inwertera. Należy również upewnić się, że sprawne są tranzystory Q6700-O6705 oraz elementy z nimi współpracujące. Jeśli wszystkie układy sterujące procesem świecenia lamp są sprawne, wymienić należy lampę, która pracuje niewłaściwie.

Brak obrazu

Jeżeli niezależnie od źródła sygnału wideo po jego podaniu brak jest obrazu, sprawdzić należy sygnały na wejściach i wyjściach układu 1C801 (VPC3230D). Jeśli przy poprawnym sygnale wejściowym nie ma sygnału na wyjściach tego układu skontrolować należy IC801. Właściwe sygnały na nóżkach tego układu oznaczają konieczność sprawdzenia procesora IC1201 (DPS9450), jeśli i ten układ jest sprawny, sprawdzić należy obecność sygnałów sterujących wyświetlaczem oraz sam wyświetlacz.

Brak obrazu z wejścia antenowego

Jeżeli po podaniu sygnału wideo na inne wejścia odtwarzany jest poprawny obraz, a nie ma go z wejścia antenowego, to należy upewnić się czy prawidłowe jest zasilanie głowicy TU2201. W tym celu konieczny jest pomiar napięcia na jej wyprowadzeniach 6, 7 i 18. Jeśli zauważono nieprawidłowości sprawdzić należy linię napięcia 5V z uzwojenia wtórnego transformatora T3701.

Jeżeli głowica jest sprawna i prawidłowo zasilana na jej wyprowadzeniu 13 powinien pojawić się sygnał wyjściowy, który z emitera tranzystora Q2203 przekazywany jest do dalszej obróbki. Jeśli brak jest sygnału na wyprowadzeniu 13 głowicy, to oprócz sprawdzenia tranzystora Q2203 sprawdzić należy pozostałe elementy aplikacyjne głowicy i jeżeli są one sprawne wymienić należy głowicę.

W wykonaniach odbiorników, w których zastosowano przełącznik sygnału wideo IC802 (NJM2293) sprawdzić należy czy na jego nóżce 16 jest sygnał z głowicy, jeśli nie to skontrolować należy połączenia między emiterem Q2203 i n. 16 układu IC802. Ponadto na nóżce 3 tego układu powinien być stan wysoki, co zapewnia właściwe działanie przełącznika. Kolejnym pomiarem jest sprawdzenie obecności napięcia odpowiadającego stanowi wysokiemu na nóżce 48 układu IC2001 i w przypadku jego braku usunięcie przyczyny na linii podłączonej do tej nóżki powodującej jego zniknięcie.

Brak teletekstu

W przypadku wystąpienia tej usterki wskazane jest sprawdzenie w pierwszej kolejności obecności i poprawności sygnałów RGB na nóżkach 136, 137 i 138 procesora IC1201 (DPS9450), a także sygnału wygaszania na nóżce 142. Brak tych sygnałów oznacza konieczność kontroli sygnałów na nóżkach 57-59 układu IC1601 (SDA5550M). Jeśli nie ma tych sygnałów sprawdzić należy czy do nóżki 21 tego układu doprowadzony jest sygnał C VBS. Sygnał ten pojawia się na wyjściu przełącznika IC 1604 (MM 1501), do którego sygnały doprowadzone są przez układ złożony z tranzystorów: Q1601, Q1603, Q1605 i Q1607.

Natomiast jeśli na nóżkach 136, 137, 138 i 142 są właściwe sygnały skontrolować należy połączenia, którymi sygnały te doprowadzone są do układu 1C801 (VPC3230D). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie zasilania i elementów w jego aplikacji.

Niewłaściwe kolory

Za problemy związane z kolorem najczęściej odpowiedzialny jest układ IC1201 (DPS9450), dlatego sprawdzić należy sygnały dla poszczególnych kolorów na jego wyjściach. Dla koloru czerwonego są to sygnały Rf>R7, co odpowiada nóżkom: 82-85 i 88, 89, 90 oraz 93.

Dla sygnału koloru zielonego sprawdzić należy nóżki: 94, 95, 98-103, a sygnały koloru niebieskiego wyprowadzone są na nóżki: 106-111 oraz 114 i 115. Jeżeli sygnały na tych nóżkach nie są właściwe sprawdzić należy układ IC1201. Natomiast jeśli są one poprawne, a mimo to nie ich na złączu SC 1203, to skontrolować należy zespoły rezystorów: R1224,R1227;R1231,R1267orazR1268,R1269.

Brak fonii w głośnikach

Jednym z powodów zaniku fonii w głośnikach jest aktywizacja funkcji mute. W celu sprawdzenia tego należy skontrolować stan na nóżce 53 układu IC2001. Na nóżce tej, podczas normalnej pracy odbiornika powinien być stan niski, jeśli tak nie jest sprawdzić należy linię FSMUTE. Jeśli funkcja mute jest wyłączona sprawdzić należy czy na wyjściach, które stanowią nóżki 27 i 28 procesora IC1900 (MSP3410G) jest sygnał fonii. Powodem jego zaniku może być uszkodzenie procesora IC 1900 lub elementów w jego aplikacji. Pamiętać należy również o kontroli poprawności zasilania tego układu.

Jeżeli procesor fonii IC1900 pracuje poprawnie sprawdzić należy funkcjonowanie układów wzmacniaczy IC 1902, IC1903 i IC1904 (wszystkie NJM4560M). Najlepszym sposobem kontroli tych układów jest sprawdzenie obecności sygnałów na ich nóżkach 1 i 7. Nóżki te są wyjściami każdego z dwóch wzmacniaczy poszczególnych układów scalonych. W przypadku braku sygnałów wyjściowych z któregoś układu, należy sprawdzić elementy i połączenia w jego rejonie i jeśli nie zostanie stwierdzona żadna nieprawidłowość wymienić ten układ.

Ostatnim układem, który może powodować brak dźwięku w głośnikach jest wzmacniacz końcowy toru fonii IC3301 (LA4635A). Sygnały sterujące głośnikami wyprowadzone są na nóżkę 8 i 12 tego układu i w przypadku ich braku wymienić należy ten układ.

Brak fonii w słuchawkach

Podobnie jak w przypadku zaniku fonii w głośnikach wyeliminować należy działanie funkcji mute. W tym celu sprawdzić należy stan logiczny na nóżce 52 układu IC2001. W poprawnie pracującym odbiorniku powinno na niej być napięcie odpowiadające stanowi niskiemu. Jeśli stwierdzono na tej nóżce stan wysoki sprawdzić należy poprawność pracy elementów na linii HPMUTE. Sygnał sterujący słuchawkami wyprowadzony powinien być na nóżki 24 i 25 procesora fonii IC1900 (MSP3410G) i jeśli go tam nie ma sprawdzić należy ten układ.

Po wydzieleniu w układzie IC 1900 sygnału sterującego słuchawkami jest on wzmacniany w układzie IC350 (BH3543F) i na jego nóżkach 1, 7 powinny być przebiegi sterujące słuchawkami. Jeśli tak nie jest wymienić należy ten układ. Natomiast gdy sygnał na wyjściu tego układu jest prawidłowy sprawdzić należy poprawność połączeń z wyjściem słuchawkowym.

Porównywarka cen sprzętu RTV