Naprawa odbiorników LCD Plazma Sony

Sony KLV15SR1 (LCD)

Tryb serwisowy.

Tryb serwisowy może zostać uruchomiony w dwojaki sposób: albo za pomocą pilota testowego {Test Commander), albo za pomocą pilota użytkownika RM-932.
W celu wejścia w tryb serwisowy za pomocą pilota testowego należy nacisnąć przycisk [ TEST ].

Wejście w tryb serwisowy z wykorzystaniem pilota użytkownika wymaga wykonania następujących czynności:

1.  przyciskiem selektora urządzenia wybrać „TV”,

2.  przytrzymać naciśnięty przycisk [ ŻÓŁTY ] na pilocie w trakcie, gdy dioda LED na froncie odbiornika jest załączona.

3.  przytrzymywać naciśnięty przycisk aż do czasu, gdy wybrana dioda TV zacznie migać wolniej (około 10 sekund),

4.  nacisnąć 5 razy przycisk [ 9 ] – diody TV. VCR i DVD zapalą się i zgasną,

5.   nacisnąć przycisk [ VIDEO I/O ] w celu wybrania obiektu regulacji.

Opisana powyżej procedura może zostać w każdej chwili przerwana rozkazem „TEST”.

W celu skasowania powyższej procedury, należy przeprowadzić ją za wyjątkiem kroku (4), w którym zamiast przycisku  [0 ] należy nacisnąć przycisk [ 9 ].

Wyjść z trybu serwisowego można również na dwa sposoby:

 • wysyłając rozkaz „TEST” (naciskając przycisk | TEST ]) na pilocie testowym
  lub
 • wybierając w menu serwisowym „FACTORY MODE EXIT” i naciskając przycisk [ OK ].

Błąd wyświetlania znaków teletekstu.

Zdarza się, że teletekst jest wyświetlany z błędami. Błędy wyświetlania polegają miedzy innymi na braku całej linii, nieprawidłowych kolorach, przesunięciu znaków, a nawet braku całego „ekranu”.
W celu usunięcia opisywanej nieprawidłowości należy zamontować na płycie „A” kondensator C724 – 680pF.

KF50SX300 chassis LE-4A (projektor LCD)

Poruszanie się obrazu.

Zjawisko ma charakter przypadkowy, aczkolwiek można je łączyć w pewnym sensie z treścią obrazu. Najczęściej występuje, gdy na samym dole ekranu wyświetlany jest przesuwający się tekst. Fragmenty obrazu wówczas „tańczą” przez 2 – 3 sekundy w takt przesuwającego się tekstu.

W celu usunięcia opisanego efektu należy:

 • uruchomić tryb „TT”,
 • wybrać kolejno: „DESIGN”, „VSP REGISTER”, „0X057”,
 • wybrać rejestr „FMFORCE” i zmienić wartość „0XE” na „0X0”.

Jest obraz, ale odbiornik nie chce wykonywać żadnych funkcji.

Jest to powracający w różnych okolicznościach problem z zasilaczem objawiający się tym, że chwilowo obraz jest zamrożony i odbiornik nie chce wykonywać żadnych funkcji. Towarzyszy temu świecąca na zielono w sposób ciągły dioda LED. Przyczyną tego „zjawiska” jest najczęściej uszkodzenie lub zimne luty wyprowadzeń indukcyjności L3801 albo zimne luty (lub spękane lutowie) wyprowadzeń procesora OTP-IC0005. W takim przypadku należy wymienić indukcyjność L3801 – 1uH. Jeśli to nie pomoże, należy wymontować układ IC0005 i usunąć leżącą pod nim płytkę z tworzywa sztucznego. Następnie oczyścić i starannie poprawić lutowania wyprowadzeń podstawki i ponownie zamontować w niej układ IC0005.

Wahania napięcia stopnia regulacyjnego w zasilaczu.

Przyczyną wahań jest zmniejszanie się sterowania stopniem regulacyjnym.

W celu ustawienia napięcia regulacyjnego na poziomie 1.8V należy dokonać zmian następujących elementów na płycie A:

 • rezystor R6200 – 220R zastąpić rezystorem 330R,
 • rezystor R6212 – 470R zastąpić rezystorem 390R,
 • rezystor R6232 – 220k/5% zastąpić rezystorem 220k/0.5%,
 • rezystor R6233 – 18k/5% zastąpić rezystorem 18k/0.5%,
 • rezystor R6234 – 1 Ok/5% zastąpić rezystorem 1 Ok/0.5%.

Kołysanie się napięcia reset.

W celu poprawienia stabilności i poprawności sygnału resetu mikrokontrolera sterującego należy rezystor R0137 (Metal Chip) 10k zastąpić rezystorem 33k.

Problemy z „zapaleniem” lamp.

Niewystarczający odstęp między przewodami sterującymi lampami może być przyczyną problemów z zapłonem lamp (nie włączają się) w wyniku zbyt małej szczytowej wartości napięcia zapłonu. Oba kable ze stopni sterujących możliwie oddalić od siebie. Dzięki temu zostanie zminimalizowany poziom szumów stopni sterujących pracą lamp.

Wadliwy sygnał reselu.W odbiorniku „niewygrzanym” (np. po dłuższym czasie od wyłączenia) występują problemy z właściwym sygnałem resetu (reset tunera). Zjawisko staje się jeszcze bardziej dokuczliwe przy niskiej temperaturze otoczenia.

W celu usunięcia tej nieprawidłowości należy na płycie „A” wykonać następujące zmiany:

 • kondensator C6223 – 0.1 uF zastąpić kondensatorem 0.68uF,
 • kondensatory C6244 i C6245 – oba 47uF zastąpić kondensatorami o pojemności 470uF.

Za mała wartość napięcia zapłonu lamp.

Ponieważ oryginalny układ zapłonu (1-468-798-11) często nie był w stanie spowodować zapalenia lamp ze standardowego napięcia zapłonu o poziomie 15kV, w trakcie produkcji wprowadzono drugi układ sterujący (1-468-798-12) o napięciu 18kV. Niestety podobnie jak jego poprzednik, ten układ również w pewnych okolicznościach wynikających między innymi z tolerancji lamp nie byt w stanie spowodować zapalenia lamp, gdyż napięcie okazywało się być za małe. W związku z tym zastosowano trzeci układ sterujący (1-468-798-13) o napięciu zapłonu równym 24kV. Jeśli więc przy drugim układzie (i napięciu zapłonu) będą występować problemy z zapaleniem się lamp, rozwiązanie problemu prowadzi poprzez wymianę lamp ze względu na parametry wynikające z niekorzystnych tolerancji i ewentualnie zamontowanie trzeciego układu sterującego zapłonem.

Przed wymianą lamp należy sprawdzić je w następujący sposób:

 • włączyć odbiornik,
 • oprogramowanie sterujące załącza lampę,
 • w następnym kroku oprogramowanie sprawdza, czy lampa rzeczywiście została zapalona. Jeśli lampa świeci, problem nie występuje i odbiornik powinien prawidłowo pracować.

Jeśli lampa nie zostanie zapalona, dioda LED błyskaniem sygnalizuje nieprawidłowość i po 20 sekundach następuje ponowna próba zapalenia lampy. Oprogramowanie powtarza tę procedurę trzykrotnie. Jeśli po trzech próbach zapalenie lampy nie nastąpi, odbiornik zostaje wyłączony do trybu standby, dioda LED błyska sygnalizując nieprawidłowość.

Nieregularne funkcjonowanie zdalnej regulacji przy współpracy z odbiornikiem SAT Grundig GDS300.

Przy podłączeniu do wejść RGB sygnałów z odbiornika satelitarnego Grundig GDS300 reakcja odbiornika satelitarnego na zdalne sterowanie jest bardzo spowolniona. W celu usunięcia tej nieprawidłowości należy rezystor R4401 – 22k na płycie HI zastąpić rezystorem 4.7k. Niestety po zmianie wartości tego rezystora zostanie zredukowana czułość zdalnej regulacji, więc po tej operacji należy skontrolować prawidłowość działania sterowania odbiornikiem za pomocą pilota.

Problemy ze startem odbiornika.

Problemy ze startem odbiornika mogą polegać na:

 • braku zapłonu lampy,
 • cyklicznym wyłączaniu i włączaniu się urządzenia,
 • przypadkowym wyłączaniu i włączeniu się urządzenia,
 • wyłączeniu się do trybu standby w ciągu 15 minut po automatycznym strojeniu,
 • nieprawidłowych wskazaniach czasu funkcjonowania w menu serwisowym,
 • wydłużonej sekwencji załączenia lampy.

W celu usunięcia wyżej wymienionych usterek i wad oraz przyspieszenia sekwencji zapalenia lampy opracowana została zmodernizowana wersja oprogramowania serwisowego, konieczne jest więc przeprowadzenie Software-Update.

W celu upewnienia się, czy jest to konieczne, należy zwrócić uwagę. na to że:

 • po włączeniu lampy następuje przerwa 3-sekundowa,
 • jeśli lampa nie zostanie włączona, przez 7 sekund z częstotliwością co 250ms następuje sprawdzenie, czy nastąpiło załączenie,
 • jeśli lampa nie zostanie załączona, następuje 8-sekundo-wa przerwa i próba zostaje ponowiona (maksimum 3 próby); podczas tej 8-sekundowej przerwy dioda LED miga dwadzieścia razy w cyklu 380ms dioda LED włączona, 380ms dioda wyłączona.

Należy dokonać aktualizacji oprogramowania sterującego na wersję oznaczoną jako V4.42SR2. W zależności od wersji oprogramowania sterującego zainstalowanego oryginalnie (fabrycznie) w odbiorniku sposób aktualizacji przebiega inaczej.

W tabeli 1 zestawiono jaka wersja oprogramowania sterującego została zainstalowana fabrycznie w odbiorniku w zależności od modelu oraz w zależności od numeru seryjnego urządzenia.

Tabela 1.   Zainstalowana wersja

oprogramowania sterującego w zależności od numeru serii

Model Wersja fabrycznie zainstalowanego oprogramowania sterującego
V3.39 V4.42
KF-42SX300 4000001-4005115
KF-42SX300K 4000001-4000559
KF-42SX300U 4000001-4008080
KF-50SX300 4000001-4001390 4001391-4002726
KF-50SX300K 4000001-4000362 4000363-4000761
KF-50SX300U 4000001-4000261 4000262-4001308
KF-60SX300 4000001-4001303 4001304-4002646
KF-60SX300K 4000001-4000355 4000356-4000751
KF-60SX300U

Procedurę aktualizacji należy rozpocząć od sprawdzenia i zidentyfikowania wersji oprogramowania sterującego zainstalowanego fabrycznie w naprawianym odbiorniku. Wersja ta znajduje się na etykiecie naklejonej na układzie IC0005 znajdującym się na płycie B.

Uaktualnianie wersji oprogramowania \ 3.39

1.Przed rozpoczęciem instalowania nowej wersji oprogramowania należy spisać część danych zapisanych w pamięci nie-ulotnej. Będą one potrzebne po wykonaniu uaktualnienia.

2. W celu spisania danych dotyczących balansu bieli należy przywołać menu „TT” i wybrać „Service” i „”Picture”. Spisać wartości następujących parametrów: R Gain, G Gain. B Gain. R Bias, G Bias, B Bias.

3.W celu spisania danych dotyczących ustawienia obrazu (pozycji) należy przywołać menu „TT” i wybrać „Service'”. „Display”, „Display Adjustment”. Spisać wartości następujących parametrów: Horizontal Adj., Vertical Adj.

4. Układ IC0005 (OTP) na płycie „B” zastąpić układem „1C M27V160-100K1-LE4-SR2” (6-805-317-01).

5. Zmienić dane zapisane w pamięci NVM na płycie „B” za pomocą narzędzia TRACE i dołączonych danych „v4_42.air.

6. Wprowadzić dane spisane w punktach 2 i 3.

Uaktualnianie wersji oprogramowania V4.42

1. Układ 1C0005 (OTP) na płycie „B” zastąpić układem „IC M27V160-100K1-LE4-SR2” (6-805-317-01).

2.  Żadne inne czynności nie są potrzebne.

Funkcja autodiagnozy i kody błędów.

Identyfikacja błędów w chassis LE-4A jest przeprowadzana dwiema drogami: poprzez stwierdzenie zajętości układu lub na skutek braku odpowiedzi na magistrali I2C. W pierwszej z tych sytuacji oprogramowanie próbuje zwolnić magistralę (jest to sygnalizowane ciągłym błyskaniem diody LED), a następnie skontaktować się z każdym układem w celu uzyskania odpowiedzi. Jeśli zostanie znalezione urządzenie, które jest wadliwe, odpowiadający mu numer zostanie zasygnalizowany przez błyski diody LED (serie błysków, które muszą zostać policzone). W tabeli 2 zestawiono kody błędów i ich znaczenie.

Każdorazowe wykrycie błędu przez oprogramowanie sterujące zostaje zapamiętane w postaci kodu błędu w pamięci nieulotnej NVM. Kody te są do obejrzenia za pomocą monitora błędów – „Error monitor”.

W celu obejrzenia monitora błędów należy:

Tabela 2.   Sygnalizacja kodów błędów błyskami diody LED
Ilość błysków diody LED Znaczenie
02 Konwerter lamp
03 Układ zabezpieczenia lamp
04 Układy zabezpieczenia wentylatora
05 Zabezpieczenie temperaturowe
06 Magistrala l2C
07 Pamięć nieulotna NVM
09 Tuner
10 Tor fonii
12 Scanrate
14 Backend
17 Przełącznik AV
22 Digital Gamma
23 Sterownik panelu LCD
24 Zabezpieczenie głośników

włączyć telewizor wyłącznikiem sieciowym,

wprowadzić odbiornik w tryb serwisowy,

nacisnąć kolejno następujące przyciski na pilocie: [ VIDEO ], [ VIDEO ], [ MENU ],

przyciskiem kursora [ v ] przewinąć menu do punktu „Error Menu” i wejść naciskając przycisk [ > ], na ekranie zostanie wyświetlone menu.

Error monitor
WORKING TIME: (Hours :Minutes) 82:33
Error counters:
E02 LAMP COV 45
E03 LAMP PROT 8
E04 FAN PROT 55
E05 TEMP PROT 0
E06 IIC 0
E07 NVM 0
E09 TUNER 2
E10 SOUND 0
E12 SCANRATE 4
E14 BACKEND 2
E17 AVSWITCH 10
E22 DIGITAL GAMMA 3
E23 LCD Drivers 6
E24 SPEAKER PROT 0
SelE ^ v Previous Menu: <

Uwaga: W celu skasowania danych dotyczących numeru błędu należy przyciskami pilota wprowadzić kod „80”.

LCD Sony KDL-32/40BX400 chassis AZ1-N(5-2)

Oprogramowanie diagnostyczne TV LCD Sony chassis AZ1-N

Identyfkacja błędów i nieprawidłowości w chassis telewizorów LCD firmy Sony o oznaczeniu AZ1-N jest wyzwalana w dwóch przypadkach:

1. w przypadku zajętości magistrali l2C,

2. w przypadku awarii podzespołu (układu) i braku lub nieprawidłowej odpowiedzi na magistrali PC. W przypadku jednej z tych sytuacji oprogramowanie będzie najpierw próbowało zwolnić magistralę, jeśli jest zajęta (niezastosowanie się do tego zasygnalizuje ciągłym miganiem diody LED), a następnie komunikować się z każdym podzespołem w celu ustalenia, czy dany element jest wadliwy. Jeśli zostanie znaleziony wadliwy podzespół, zostanie on ujawniony za pomocą kodu błędu sygnalizowanego błyskaniem diody LED (seria błysków, które muszą być liczone).

Opis kodów błędów

Dostępne kody błędów sygnalizowane miganiem (błyskami) diody LED oraz ich znaczenie, opis, sytuacje wykrycia oraz reakcje odbiornika zamieszczono w tabeli 1.

Kasowanie kodów błędów (w menu serwisowym OSD)

1. Jeśli wersja oprogramowania odbiornika jest starsza niż M8R31 (M8.311), należy zaktualizować je do najnowszej wersji.

2. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.

3. Zastosować opcję „19” trybu „TT” (włączenie trybu produkcyjnego).

4. Zastosować opcję „08” trybu „TT” (ustawienie parametrów końcowych do wysyłki). Telewizor wyłącza się i ponownie uruchamia.

5. Potwierdzenie błędu znika.

Uwaga: Uruchomienie opcji „TT19” jest konieczne, jeśli tryb fabryczny nie jest dostępny. Gdy tryb fabryczny jest włączony (dostępny), komunikat „F” jest wyświetlany na górze po prawej stronie ekranu w trybie „TT”.

Menu serwisowe

Sposób wejścia w tryb serwisowy

Regulacje serwisowe w opisywanych modelach telewizorów LCD mogą być wykonywane przy użyciu pilota RM-ED022 dostarczonego użytkownikowi wraz z zakupionym odbiornikiem. W celu wejścia w tryb serwisowy należy:

1. Włączyć zasilanie odbiornika.

2. Nacisnąć na pilocie następującą sekwencję przycisków: [ i+ (OSD SCREEN DISPLAY) ] => [ 5 ] => [ VOLUME + (zwiększanie poziomu głośności) ] => [ TV STANDBY].

Tabela 1.   Opis kodów błędów sygnalizowanych błyskami diody LED
Ilość

błysków

diody LED

Opis błędu (nieprawidłowości) Sprawdzanie Reakcja odbiornika
02 Błąd protekcji (zabezpieczenia) zasilacza W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Przechodzi w tryb standby
03 Błąd w torze fonii W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Przechodzi w tryb standby
04 Błąd balancera W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Przechodzi w tryb standby
05 Błąd panelu i błąd numeru ID panelu W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Przechodzi w tryb standby
06 Błąd inwertera W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Przechodzi w tryb standby
13 Błąd pamięci NVM W trakcie inicjalizacji Dodaje błąd do menu błędów
14 Błąd magistrali I2C W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Dodaje błąd do menu błędów
15 Błąd tunera W trakcie inicjalizacji Dodaje błąd do menu błędów
16 Błąd demodulatora tunera DVB-T/C W trakcie inicjalizacji Dodaje błąd do menu błędów
18 Błąd interfejsu USB W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Dodaje błąd do menu błędów
19 Błąd interfejsu CI W trakcie normalnej pracy i w trybie fabrycznym Dodaje błąd do menu błędów

 

Przejść do odpowiedniego punktu regulacji używając przycisków kursorów [ p ] lub [ q ] na pilocie. Nacisnąć przycisk kursora [ u], aby wejść do żądanej pozycji menu.

Ustawić wartość danych za pomocą przycisków kursorów [ p ] lub [ q ] na pilocie.

Aby wrócić w dowolnym momencie do poprzedniego menu, nacisnąć przycisk [ RETURN ] na pilocie.

Upewnić się, czy powrót nastąpił do najwyższego poziomu menu, i nacisnąć przycisk [ ZIELONY ] na pilocie, aby zapisać wszystkie ustawienia.

Nacisnąć przycisk [ CZERWONY ] lub [ MENU ] na pilocie, aby zamknąć tryb serwisowy (wyjść z niego), po tym, kiedy wszystkie regulacje zostały zakończone.

Po przeprowadzeniu regulacji serwisowych, aby uniemożliwić użytkownikowi wejście w menu serwisowe, należy wyłączyć telewizor i włączyć go ponownie.

Struktura menu serwisowego

Poniższe opisy przedstawiają pozycje (parametry, ustawienia, itp.), które mogą być przeglądane i/ lub ustawiane za pośrednictwem menu serwisowego.

Ogólne menu serwisowe (Service General Menu)

Menu pojawi się na ekranie po wejściu w menu ogólne (Service General Menu). To menu pozwala na przeglądanie informacji o produkcie, ustawień telewizora w trybie wygrzewania (Aging Mode) i wykonywanie aktualizacji oprogramowania telewizora.

Regulacja balansu bieli (White Balance Adjustment)

Menu pojawi się na ekranie po wejściu w menu ustawiania balansu bieli (White Balance Adjustment). To menu pozwala na regulowanie parametrów obrazu telewizyjnego. Wartości tych parametrów są ustawiane w trakcie produkcji i generalnie nie powinny wymagać ponownej regulacji.

Menu serwisowe OSD (OSD Service Menu)

Menu pojawi się na ekranie po wejściu w menu serwisowe OSD (OSD Service Menu). To menu pozwala na przeglądanie i dostosowanie AGC oraz kontroli ustawień toru fonii.

Wybór kraju przeznaczenia (Country Selection)

Menu pojawi się na ekranie po wejściu w menu wyboru kraju (Country Selection). Za pomocą tego menu można ustawić kraj docelowego przeznaczenia dla telewizora.

Reset fabryczny (Factory Reset)

Wybór linii „Factory Reset” pozwala przywrócić ustawienia fabryczne telewizora. Spowoduje to przywrócenie wszystkich ustawień do takich, jakie wykonane były w telewizorze w momencie opuszczania fabryki.

Sony KDFE50A11E chassis LE-4B (LCD)

Kłopoty z teletekstem.

Po wejściu w tryb wyświetlania teletekstu jest wszystko w porządku. Jednak po naciśnięciu na pilocie wyjścia z teletekstu, jedna czwarta ekranu pozostaje na ekranie wraz z obrazem. Przyczyna leży w układzie skalera, który nie wygasza całego ekranu ze znaków teletekstu. Rada na ten stan była jedna – wymienić cały blok cyfrowy sterujący ekranem LCD. Po jego wymianie należy wejść w tryb serwisowy i dokonać odpowiednich regulacji.

OTVC LCD Sony KDL-32/40/46S3000 chassis SE1A – autodiagnoza, kody błędów, tryb serwisowy

Funkcja autodiagnozy chassis SE-1A

Identyfikacja nieprawidłowości w chassis SE-1A jest prowadzona dwiema drogami:

 • na podstawie stwierdzenia zajętości magistrali l2C,
 • na podstawie stwierdzenia błędnej lub braku odpowiedzi układu wysłanej za pomocą magistrali l2C.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji oprogramowanie sterujące próbuje najpierw zwolnić magistralę, jeżeli jest zajęta (nieprawidłowość taka jest sygnalizowana ciągłym błyskaniem diody LED) i skomunikować się z każdym układem podłączonym do niej, w celu stwierdzenia jego obecności i sprawności.

Jeżeli układ zostanie znaleziony i brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź zostaną zakwalifikowane przez mikrokontroler sterujący jako układ uszkodzony lub nieobecny, jego numer zostanie wyświetlony za pomocą błysków diody LED (których ilość musi zostać policzona – jest to kod błędu). W tabeli 1 zestawiono kody błędów, ich znaczenie oraz reakcje układów odbiornika na zaistniałą nieprawidłowość.

Regulacje serwisowe

Wszystkie regulacje odbiorników zbudowanych na bazie chassis SE-1A wykonywane są za pomocą pilota użytkownika RM-ED009.

Sposób wejścia w tryb serwisowy

W celu wejścia w tryb serwisowy należy:

1. Włączyć odbiornik przyciskiem wyłącznika sieciowego,

2. Nacisnąć na pilocie sekwencję przycisków pokazaną obrazowo na rysunku 1 – pierwsze trzy przyciski z lewej muszą zostać naciśnięte i przyciskane równocześnie w przybliżeniu przez trzy sekundy.

Potwierdzeniem uruchomienia trybu serwisowego jest wyświetlenie w prawym górnym rogu komunikatu „TT_”.
Tabela 1.   Znaczenie kodów błędów
Kod błędu – ilość błysków

diody LED

Opis błędu Tryb sprawdzania Akcja Znaczenie błędu
02 Błąd balancera W trybie normalnej pracy Przełącza się w tryb standby Błąd balancera / sygnał PANEL_DET (PMUX6.7) na niskim poziomie, miedzy 2.48V i 0.83V
03 Błąd układów protekcji zasilacza W trybie normalnej pracy Przełącza się w tryb standby Uszkodzenie linii napięcia 5V, 3.3V lub 1.8V / sygnał POWER_DET (P1_0) na wysokim poziomie
04 Błąd wyświetlacza panelu W trybie normalnej pracy Przełącza się w tryb standby Uszkodzenie inwertera / sygnał PANEL_DET (PMUX6.7) na niskim poziomie, mniejszym niż 0.83V
05 Błąd pamięci NVM W trakcie inicjalizacji Błąd zostaje dodany do menu błędów Pamięć EEPROM nie może być ani odczytywana, ani zapisywana
06 Błąd magistrali I2C W trybie normalnej pracy Błąd zostaje dodany do menu błędów Magistrala l2C nie może być prawidłowo zainicjalizowana
07 Błąd HDMI W trakcie inicjalizacji Błąd zostaje dodany do menu błędów Mechanizm protekcji HDCP nie może być prawidłowo ustawiony
08 Błąd układów cyfrowych W trybie normalnej pracy Błąd zostaje dodany do menu błędów Procesor cyfrowy CPU nie odpowiada poprzez system komunikacji DPI (tylko w modelach cyfrowych
09 Błąd tunera W trakcie inicjalizacji Błąd zostaje dodany do menu błędów Układ p.cz. lub pętli PLL nie odpowiada na rozkazy magistrali l2C
10 Błąd procesora fonii W trakcie inicjalizacji Błąd zostaje dodany do menu błędów Układ procesora fonii MSP3410G nie odpowiada na rozkazy magistrali l2C
11 Błąd portu procesora WCG W trakcie inicjalizacji Błąd zostaje dodany do menu błędów Programowalny układ FPGA nie jest prawidłowo skonfigurowany hardwaerowo
12 Błąd układu scalonego procesora WCG W trybie normalnej pracy Błąd zostaje dodany do menu błędów Programowalny układ FPGA szerokiej gamy kolorów (WCG) nie odpowiada na rozkazy magistrali l2C
13 Błąd RTC W trybie normalnej pracy Błąd zostaje dodany do menu błędów Układ scalony czasu rzeczywistego (RTC – Real-Time Clock) nie odpowiada na rozkazy magistrali l2C (tylko w modelach cyfrowych)
14 Błąd FRCH (tylko w modelach z FRCH) W trakcie inicjalizacji Błąd zostaje dodany do menu błędów Tylko w modelach z FRCH, gdy komunikacja poprzez magistralę I2C jest nieprawidłowa

Naciśnięcie przycisku [MENU] na pilocie powoduje wyświetlenie menu serwisowego pokazanego na rysunku 2.

 

BACKLIGHT
BACKLIGHT (0, 255) 235
U BACKLIGHT (0, 10) 10
BLSETUDEN (0, 255) 38
BL BOTTOM (0, 255) 92
ECO MODE (0, 1) 1
APL MAX (0, 255) 140
DIMMER MIN (-128, +127) -32
APL FACTOR (0, 255) 0
OSD CONTR MIN (0, 255) 40
DIMMER (0, 255) 186
APL MIN (0, 255) 103

Rys.2 Menu serwisowe

Wyboru żądanej regulacji dokonuje się przyciskami kursorów

W celu wejścia w wybrane menu należy nacisnąć przycisk

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku ]MENU] na pilocie.

Uwaga: Po przeprowadzeniu regulacji serwisowych w celu zapobieżenia uruchomienia trybu serwisowego przez użytkownika należy wyłączyć odbiornik i włączyć go ponownie.

Porównywarka cen sprzętu RTV