Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych Chassis D16 III Philips

Tryby serwisowe

Tryb serwisowy i regulacje OTVC 28DC2070/42R z chassis D16 III firmy Philips

Przed rozpoczęciem regulacji należy:

 • zapewnić napięcie zasilania wynoszące 220-240V ±10%; 50-60Hz (±5%),
 • włączyć odbiornik co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem regulacji,
 • do wejścia odbiornika doprowadzić sygnał testowy PAL o częstotliwości 475.25MHz i amplitudzie 10mV,
 • napięcia i oscylogramy powinny być mierzone w stosunku do masy tunera.

Uwaga: Niedopuszczalne jest traktowanie radiatorów jako punktu odniesienia.

Regulacje należy przeprowadzić w następującej kolejności:

1) płyta główna i poszczególne moduły,

2) siatka 2 (VG2) i ostrość,

3) geometria obrazu.

Regulacja napięcia zasilania linii

 • włączyć zasilanie odbiornika poprzez transformator separujący,
 • do wyprowadzeń kondensatora C2332 podłączyć woltomierz cyfrowy,
 • przy pomocy rezystora nastawnego R3344 ustawić napięcie 141V±0.5V.

Regulacja napięcia zasilania + 5.25V

 • włączyć zasilanie odbiornika poprzez transformator separujący,
 • do wyprowadzeń kondensatora C2315 podłączyć woltomierz cyfrowy,
 • rezystorem nastawnym R3316 ustawić napięcie 5.25V ±0.05V,
 • sprawdzić napięcie na kondensatorze C2351; powinno ono wynosić +20V ±0.5V,
 • sprawdzić napięcie na kondensatorze C2352; powinno ono wynosić -20V ±0.5V,
 • sprawdzić napięcie na kondensatorze C2330; powinno ono wynosić 5V ±0.25V.

Regulacje w trybie serwisowym przeprowadza się przy pomocy pilota znajdującego się na wyposażeniu odbiornika (np. RC5910). Aby wejść w tryb serwisowy należy zewrzeć na krótki okres punkty pomiarowe M30 i M31 (punkty te znajdują się z tyłu chassis po jego lewej stronie).

Na ekranie pojawi się napis OPTION 1 XXX (gdzie XXX – wartość liczbowa wynikająca z konfiguracji odbiornika). Wybór poszczególnych funkcji regulacyjnych następuje po naciśnięciu na nadajniku zdalnego sterowania przycisku [ -/– ]. Zmiany wartości wybranej funkcji dokonuje się przyciskami [ VOL+ ], [ VOL- ]. Aby zapamiętać wybraną wartość należy nacisnąć zielony przycisk [ PP ].

Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku [TV].

Menu serwisowe jest następujące:

 • Option 1 XXX.
 • Option 2 XXX.
 • G2 – regulacja napięcia siatki drugiej kineskopu – na wejście odbiornika podać sygnał „ciemnego ekranu”, potencjometrem umieszczonym na transformatorze linii ustawić taką wartość napięcia, aby na ekranie pojawił się napis „OK”.
 • V SH – centrowanie w pionie – na wejście odbiornika podać sygnał dużej kraty (cztery pola). Ustawić obraz tak, aby środkowa linia znajdowała się w połowie wysokości ekranu.
 • V AMP – wysokość obrazu – na wejście odbiornika podać sygnał dużej kraty. Wysokość obrazu ustawić tak, aby odległość górnej linii od brzegu ekranu była taka sama jak odległość dolnej linii od dołu ekranu. W razie potrzeby skorygować ustawienia V SH.
 • S-cor – korekcja liniowości pionowej – na wejście odbiornika podać sygnał drobnej kraty, odległości międzyliniowe ustawić tak, aby prostokąty w górnej części ekranu miały taką samą wysokość jak prostokąty na środku i na dole ekranu.
 • Y del xxx – opóźnienie sygnału luminancji – na wejście odbiornika podać sygnał pasów kolorowych, wartość opóźnienia ustawić tak, aby sygnał luminancji dokładnie pokrywał się z sygnałem chrominancji.
  Uwaga: Jeżeli po wybraniu tego punktu brak jest koloru, należy najpierw przeprowadzić regulację VCO (voltage controlled oscillator).
 • h sh – centrowanie w poziomie – na wejście odbiornika podać sygnał zawierający dużą kratę i koło, następnie pionową linię ustawić dokładnie na środku ekranu.
 • h amp – szerokość obrazu – na wejście odbiornika podać sygnał zawierający dużą kratę i koło, następnie doprowadzić do uzyskania prawidłowego kształtu koła.
 • par 1, par 2 – regulacja zniekształceń parabolicznych 1 i 2 – na wejście odbiornika podać sygnał drobnej kraty, następnie doprowadzić do usunięcia zniekształceń poduszkowych.
 • trap – regulacja zniekształceń trapezowych – na wejście odbiornika podać sygnał drobnej kraty i poprzez regulację doprowadzić do stanu w którym, zewnętrzne linie kraty z prawej i lewej strony ekranu będą ustawione pionowo.
 • VCO – napięciowa regulacja częstotliwości – na wejście odbiornika podać sygnał pasów kolorowych. Regulowany parametr ustawić tak, aby kolory w obrazie testowym były jak najbardziej stabilne.
 • Regulacja punktów odcięcia katod kineskopu: CO ref R, CO ref G, CO ref B – na wejście odbiornika podać z generatora sygnał białego pola. Wybrać podpunkt CO ref B i ustawić jego wartość na 28, a kontrast i jaskrawość ustawić tak, by ledwie zaznaczał się niebieski odcień. Kolejno wybrać pozostałe kolory i ustawić je tak, by były ledwie widoczne.
 • Regulacja balansu bieli: wd R, wd G, wd B – na wejście odbiornika podać sygnał białego pola. Wybrać żądany kolor i przyciskami [ VOL+ ], [ VOL- ] skorygować intensywność świecenia. W razie potrzeby czynność powtórzyć w stosunku do innych kolorów.
 • SVHS del xxx – opóźnienie sygnału luminancji dla sygnału SVHS – do odbiornika podłączyć źródło sygnału pasów kolorowych SVHS. Następnie doprowadzić do tego, aby sygnały luminancji i chrominancji pokrywały się. Wartość xxx może zmieniać się pomiędzy 1-255. Jako punkt neutralny należy przyjąć wartość 128.

Uwagi do regulacji serwisowych

 • jeżeli nie podano inaczej, kontrast powinien być ustawiony na maksimum, a jaskrawość na środku zakresu,
 • w trybie serwisowym regulacji kontrastu można dokonać przyciskiem [ MENU OFF – ON ], natomiast wartość jaskrawości można zmieniać w funkcji Menu up – down,
 • przy regulacji opóźnienia luminancji dla sygnału SVHS należy: wyjść z trybu serwisowego, włączyć zewnętrzny sygnał SVHS, wejść ponownie w tryb serwisowy. Na ekranie pojawi się napis SVHS del xxx”,
 • ustawienia regulacji w układzie odchylania pionowego można zapamiętać tylko po uprzednim wyregulowaniu liniowości pionowej – S-cor,
 • ustawienia dla regulacji w układzie odchylania poziomego można zapamiętać tylko po uprzedniej regulacji zniekształceń trapezowych – trap,
 • przy pomocy przycisków [ -/– ] i [ MUTE ] można poruszać się w obrębie regulacji balansu bieli.

Konfigurację odbiornika określają opcje zawarte w dwóch bajtach. W zależności od wersji może to być NON ECO lub ECO. Wartość opcji podano w systemie dziesiętnym do przeliczenia na wartość programowaną podaną w menu (w zakresie 1-255). W tabeli 1 podano zapis pierwszego bajtu, a w tabeli 2 zapis drugiego bajtu.

W odbiorniku z chassis D16 III istnieje możliwość identyfikacji uszkodzeń, zarówno poprzez wyświetlenie informacji

Tabela 1. Zapis pierwszego bajtu
NON ECO ECO
0: European multi 0: European multi
1: UHF only 1: UHF only
2: French multi 2: French multi
4: PIP 4: PIP
8: MAC 8: Reserved
16: SAT 16: Reserved
32: BG only 32: BG only
64: System DK 64: System DK
128: EXT.3 128: No SVHS
Tabela 2. Zapis drugiego bajtu
NON ECO ECO
0: TXT, FLOF, NICAM 0: TXT, FLOF, NICAM
1: Siemens PIP 1: No TXT
2: TPU 2732 2: TPU 2732
4: No NICAM 4: No NICAM
8: Diagnostics 8: Diagnostics
16: Big leak tube 16: Big leak tube
32: No TOP 32: No TOP
64: Extended TXT 64: Extended TXT
128: SPAIN 128: Reserved

na ekranie np. ERROR 1, jak również poprzez kombinację świecenia czterech diod LED (Stby, On, TXT, RGB). W tabeli 3 przedstawiono opis sygnalizowanych uszkodzeń.

Uwaga: W przypadku zasygnalizowania uszkodzenia ERROR 15 poprzez diody LED, informacja ta zostaje zapisana w pamięci odbiornika. Dlatego też nawet po usunięciu usterki włączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym jest niemożliwe, odbiornik należy włączyć przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania naciskając np. przycisk [ PR1 ].

Tabela 3. Sygnalizacja uszkodzeń chassis D16 III
Możliwa przyczyna Sygnalizacja uszkodzenia
Informacja na ekranie Wskazania diod LED
Stby On TXT RGB
IC7130, PCF8574 ERROR 1 X
IC7655, PCF8574 ERROR 2 X
IC7103, EAROM, X2404 ERROR 3 X X
Nie używany ERROR 4 X
IC7160, TPU ERROR 5 X X
IC7150, 80C31 mikroprocesor, wewnętrzna RAM ERROR 6 X X
IC7190, MSM5128RS, zewnętrzna pamięć RAM ERROR 7 X X X
+5V digiboard, POR2 ERROR 8 X
IM-bus ERROR 9 X X
I2C-bus ERROR 10 X X
UV816, programowanie ERROR 11 X X X
Wejście RC, IC7150 ERROR 12 X X
IC7235, SAA1300 ERROR 13 X X X
PIP, U1300 ERROR 14 X X X
NICAM I/O ERROR 16
Ochrona przed przeciążeniem ERROR 15 X X X X
IC7200, IC7201 ERROR 17 X
D2B-bus, IC7260 ERROR 18 X
Inne ERROR 19 X X

Porównywarka cen sprzętu RTV