Tryby serwisowe odbiorników telewizyjnych Chassis Z70 Samsung

tablica 1z70Tryby serwisowe

Opcje serwisowe OTVC Samsung z chassis Z70

Chassis Z70 występuje między innymi w następujących modelach odbiorników firmy Samsung:

 • CX6839BN,
 • CX6839BNVF7SX,
 • CX6839BW,
 • CX6839BVWT7SX,
 • CX6839NPVF7SX,
 • CS727 I WP,
 • CS627 I WP

Obsługa odbiornika wykonywana jest przy pomocy pilota RM110, zbudowanego na układzie ICT01 – SSTM-901 (KS51800-33). Pilot ten służy również do obsługi magnetowidów firmy Samsung. Odbiorniki z chassis Z70 opcjonalnie wyposażone są w tuner telewizji satelitarnej.

Ustawienia serwisowe

pilot z70Przeprowadzanie regulacji parametrów wyszczególnionych w tabeli 1 możliwe jest wyłącznie w trybie funkcji serwisowych przy pomocy specjalnego pilota serwisowego, pokazanego na rys.1. W przypadku braku specjalnego pilota serwisowego można przystosować nadajnik użytkownika do obsługi funkcji serwisowych, poprzez zwarcie diody DT14 (1N4148) podłączonej katodą do 21 nóżki układu scalonego pilota.

Wejście w tryb serwisowy przy pomocy klawisza [ EN-TER MODE (SERVI-CE FACTORY)] na matrycy klawiszy.

Wybór poszczególnych parametrów odbywa się bezpośrednio, odpowiednim przyciskiem lub sekwencyjnie – przyciskami menu [góra] lub [ dół], według poniższej kolejności:
EP→EW→HS→SO→SL→VAVS→EO→ET→RG→BG→GG→PW→

Ustawianie czasu opóźnienia luminancji i ustawianie opcji bajtów wymaga wyboru bezpośredniego.

Pierwszym domyślnym parametrem po uruchomieniu trybu serwisowego jest regulacja EW.

Przyciski [ lewo ] i [ prawo ], odpowiednio, zmniejszają lub zwiększają wartość regulowanego parametru. Ustawiona wartość jest automatycznie zapamiętywana w pamięci nieulotnej (EEPROM) po każdej zmianie.

Ustawianie parametru EW (parabola/szerokość) musi być przeprowadzone dla obu częstotliwości odchylania pionowego: 50Hz i 60Hz.

Przesunięcie obrazu w poziomie (opóźnienie luminancji -parametr LD) należy wykonać dla zewnętrznych sygnałów RGB dla obu częstotliwości odchylania: 50Hz i 60Hz.

Regulację tę należy wykonać oddzielnie dla każdego z następujących systemów:

 • PAL-B/G, D/K,
 • PAL-I,
 • SECAM-B/G, D/K,
 • NTSC-4.43,
 • NTSC-M,
 • AV – zależnie od systemu koloru i standardu.

Regulacje poza trybem serwisowym

opcje bajtuUwaga: W opisywanym chassis nie przewidziano regulacji wysokiego napięcia. Napięcie zasilające B+ musi być ustawione dokładnie na wartość +155V, dla testu pasów kolorowych o poziomie normalnym.

Przy napięciu B+ wynoszącym +155V, dla żadnych ustawień jaskrawości i kontrastu, wysokie napięcie nie może przekraczać wartości 27.5kV.

Ustawianie napięcia ARW (RF AGC)

Dostroić odbiornik do stacji lokalnej (o „normalnym” poziomie) i potencjometr VR111 na płytce IF skręcić zgodnie z ruchem wskazówek w skrajne położenie. Cofając skręcenie potencjometru ustawić napięcie tuż po tym, jak na ekranie przestanie być widoczny szum.

Opis opcji bajtów

Opcje bajtów są zapamiętywane w pamięci nieulotnej. Zmiana ich wartości odbywa się przy użyciu funkcji trybu serwisowego. W celu uzyskania wartości heksadecymalnej poszczególnych bajtów, należy znaleźć wartości heksadecymalne każdej opcji, a następnie zsumować je.

Do dyspozycji są trzy bajty opcji. Szczegółowy opis poszczególnych opcji przedstawiono w tabelach 2-4.

Wartości sumaryczne ustawień fabrycznych opcji bajtów są następujące:

 • opcje bąjtu 00 = 0B,
 • opcje bajtu 01 = 30,
 • opcje bajtu 02 = E0.

opcje bajtu 1 i 2

Porównywarka cen sprzętu RTV