Tryby serwisowe TV

Tryby serwisowe

11AK19

Wejście w tryb serwisowy

Nacisnąć na pilocie niebieski przycisk [MENU] co spowoduje wyświetlenie menu użytkownika.

Z klawiatury numerycznej pilota wprowadzić kod: 4 7 2 5.

Przyciskami kursorów [P+] lub [P-] wywołuje się poszczególne rodzaje nastaw ?Adjust xx?, a przyciskami [<] lub[>] dokonuje się zmian wartości ?Valuexxx? regulowanego parametru.

Wyjście z trybu serwisowego oraz zapamiętanie wprowadzonych zmian, następuje poprzez naciśnięcie na pilocie przycisku [MENU].

Condor CTV3715

Aby rozpoznać czy odbiornik znajduje się w trybie HOTEL MODE należy nacisnąć jeden z przycisków klawiatury lokalnej. Jeżeli odbiornik nie reaguje, a na ekranie pojawia się symbol  ?klucza? oznacza to, że odbiornik znajduje się w opcji hotelowej.

Aktywacja opcji HOTEL MODE następuje poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków I+, E-, E+ klawiatury lokalnej, następnie przyciskami ?VOL+? i ?VOL-? ustawiamy żądaną wartość siły głosu, a poprzez jednoczesne naciśnięcie powyższych przycisków na klawiaturze lokalnej i czerwonego przycisku na pilocie, wprowadzamy ustawienia do pamięci. Potwierdza to pojawienie się napisu VOL MEMO na ekranie. Uaktywnienie tej funkcji powoduje, że załączany jest Sleep timer z czasem wyłączenia odbiornika 90 minut.

Aby opuścić opcję HOTEL MODE, należy jednocześnie nacisnąć przyciski I+, E-, E+ klawiatury lokalnej i klawiszem ?VOL-? ustawić siłę głosu w położeniu minimalnym, po czym dodatkowo nacisnąć czerwony przycisk na pilocie. Wyjście z trybu HOTEL MODE potwierdza pojawienie się napisu VOL OFF.

Curtis

Opis odnosi się do odbiorników wykonanych w oparciu o procesor wizji MC44002P Motoroli.

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy możliwe jest przy użyciu serwisowej wersji nadajnika zdalnego sterowania TP-M01 (wykonanego w oparciu o układ scalony SAA3010T) w stanie normalnej pracy odbiornika. W przypadku braku wersji serwisowej nadajnika można posłużyć się metodą zastępczą, polegającą na zwieraniu w pilocie standardowym odpowiednich wyprowadzeń układu scalonego SAA3010T. Informacje dotyczące zwierania wyprowadzeń w pilocie standardowym podane są w nawiasach.

W celu wprowadzenia odbiornika w tryb serwisowy należy przycisnąć na pilocie następującą sekwencję klawiszy:

Przycisk [serwisowy] (zwarte wyprowadzenia 13 i 22 układu SAA3010T).

Przycisk [niebieski] (zwarte wyprowadzenia 12 i 27).

Przycisk [żółty] (zwarte 15 i 27)

Przycisk [zielony] (zwarte 10 i 27)

Przycisk [czerwony] (zwarte 9 i 27)

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy sygnalizowane jest wyświetleniem na ekranie menu serwisowego.

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie przycisku [P] na pilocie.

Ferguson chassis ICC17

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy odbywa się przy pomocy przycisków na klawiaturze lokalnej.

W tym celu należy:

Wyłączyć odbiornik do trybu STANDBY,

Wyłączyć telewizor z tego stanu wyłącznikiem sieciowym i poczekać aż zgaśnie dioda LED

Nacisnąć jednocześnie przyciski [PR-] i [VOL-] i włączyć telewizor włącznikiem sieciowym,

Przyciski [PR-] i [VOL-] trzymać wciśnięte przez około 8 sekund aż do pojawienia się na ekranie menu.

UWAGA! W trybie serwisowym funkcja blokady rodzicielskiej CHILD LOCK zostaje skasowana, kon PIN zostaje zignorowany.

Zostają skasowane wszystkie nastawy wyłącznika czasowego SLEEP TIMER.

Napięcie przełączające z n.8 złącza scart staje się nieczynne.

Zostają zablokowane funkcje: AV-LINK, WSS, EPG i TELETEXT.

Nieczynna staje się funkcja automatycznego wyłączania przy braku sygnału antenowego.

Kontrast, nasycenie, jaskrawość zostają ustawione na wartości średnie.

Ostrość obrazu zostaje przestawiona w pozycję nominalną MID.

Ekspander kontrastu zostaje ustawiony w pozycję dolną LOW.

Wybrany zostaje standardowy format obrazu FORMAT i ZOOM.

Chwilowe wyjście z trybu serwisowego

Chwilowego opuszczenia trybu serwisowego dokonuje się poprzez naciśnięcie na pilocie przycisku [EXIT]. Następnie:

Przyciskiem [MENU] można wejść do trybu użytkownika,

Przyciskiem [niebieski] można powrócić do trybu serwisowego.

Aby opuścić całkowicie tryb serwisowy należy:

Wybrać linię QUIT w menu głównym,

Nacisnąć jednocześnie przycisk [OK.] na pilocie i przycisk [VOL+] na klawiaturze lokalnej

Wyłączyć odbiornik wyłącznikiem lub przyciskiem STANDBY.

Finlux 4028D

Odbiornik TV Finlux 4028D wprowadza się w tryb serwisowy przez wciśnięcie wyłącznika sieciowego i jednoczesne przytrzymanie przez około 5 sekund przycisków: PRG i EXT w nadajniku zdalnego sterowania.

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie przycisku TV w nadajniku zdalnego sterowania. Ponowne naciśnięcie przycisku EXT pozwala wrócić do trybu serwisowego.
GoldStar chassis MC-51B

CF-25C26, CF-29C26

Uruchomienie trybu serwisowego odbywa się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisku [SVC] specjalnego pilota serwisowego. W przypadku braku pilota serwisowego, w celu wywołania trybu serwisowego, należy nacisnąć jednocześnie przyciski: [MENU], [VOL-] i [PR-] na klawiaturze lokalnej odbiornika.

Dalsza obsługa trybu serwisowego odbywa się przy pomocy pilota serwisowego lub standardowego pilota użytkownika.

Wybór parametru regulacyjnego odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku odpowiadającego danej regulacji .

Zmiana wartości regulowanego parametru (w zakresie od 00 do 63) odbywa się przy pomocy przycisków [VOL+] I [VOL-]. Zapamiętanie nastaw następuje poprzez naciśnięcie przycisku [OK.]. Aby opuścić tryb serwisowy należy nacisnąć przycisk [ON/OFF] pilota.

UWAGA! Podczas naciskania przycisków [VOL+/-] w dolnej połowie ekranu znika kolor ? nie dotyczy to mikrokontrolera w wersji ?A?.

Chassis CUC5200 (przenośny, kineskop 10?)

Wywołanie menu OSD.

W celu uruchomienia menu należy nacisnąć klawisz [i]. Na ekranie pojawi się napis MENU>OK. Naciskając w czasie świecenia komunikatu klawisz [OK.] spowodujemy pojawienie się menu.

Tryb serwisowy.

Tryb serwisowy służy do obsługi trybu hotelowego, regulacji położenia OSD na ekranie, likwidacji offsetu siły głosu oraz kontroli stanu baterii pilota.

Wyłączenie opcji hotelowej.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [P/C] oraz jednoczesnym włączeniu odbiornika do sieci na ekranie pojawi się napis ?SERVICE?. Po naciśnięciu klawisza [OK.] na ekranie pojawi się napis ?VOLU XX HOTEL?, (XX jest wartością z zakresu 02-62 ustawionej siły głosu). Kursorem [P+] możemy teraz zwiększyć wartość XX do maksymalnej czyli 63. Zapamiętanie tej zmiany i opuszczenie trybu serwisowego jest równoznaczne z wyłączeniem trybu hotelowego.

Grundig chassis CUC7951

Skasowanie blokowania programów.

W przypadku zablokowania programów można usunąć blokadę poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków +,- i OK. lub P+,P- i OK.

Ustawienie funkcji ATS.

Funkcja ta pozwala na automatyczne dostrojenie odbiornika do wszystkich stacji telewizyjnych po pierwszym włączeniu odbiornika )pierwszym od momentu ustawienia parametru ATS).

Ustawienie tego parametru następuje po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ?L? nadajnika i włączeniu odbiornika włącznikiem.

Zapisanie fabrycznych ustawień

Poprzez jednoczesne przyciśnięcie przycisku ?P+? i włączenie odbiornika włącznikiem następuje ustawienie fabrycznych wartości regulacji obrazu i dźwięku dla programów 1-99 oraz ustawienie funkcji ATS.

Tryb serwisowy

Należy nacisnąć przycisk ?i? nadajnika. Wyświetlona zostanie informacja ?MENU>OK.?. Następnie po naciśnięciu przycisku OK. włączone zostanie menu Info-Center. Poruszając się po menu przy pomocy przycisków P+ i P- należy wybrać menu Special Function i nacisnąć przycisk OK., a następnie przyciskami P+ iP- wybrać menu Service. Naciśnięcie przycisku OK. pozwala na wejście do tego menu. Aby dotrzeć do regulacji trybu serwisowego wystarczy podać kod 8500. Przy pomocy przycisków P+ iP- można wybrac funkcję, którą ma się regulować. Uaktywnienie regulacji następuje po naciśnięciu  OK. a regulacji dokonuje się przyciskami + i -. Naciśnięcie przycisku OK. powoduje zapisanie zmian.

Grundig chassis CUC7851

Zmiana jaskrawości świecenia wyświetlacza.

Należy nacisnąć przycisk [AUX], a następnie przyciskami + i ? wyregulować jaskrawość.

Skasowanie blokowania programów

Blokadę można usunąć po wejściu do menu ?Info-Center?. W menu tym należy wywołać funkcję ?Timer?->?Security Code?. Następnie należy kolejno naciskać ? i +, potem P+ i P- i na końcu OK.

Ustawienie ostatniego programu

Należy wejść do menu ?InfoCenter?, następnie wywołać ?Special Functions? ? ?Setting?. Jeżeli teraz dla wybranego numeru programu zostanie przypisany numer ?00? to będzie to najwyższy program, który będzie można wybrać przy sekwencyjnym przełączaniu programów.

Ustawienie fabrycznych wartości nastaw.

Poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku [P+] i włączeniu odbiornika włącznikiem sieciowym.

Tryb serwisowy

Należy nacisnąć przycisk [i] nadajnika. Wyświetlana będzie informacja ?Menu?OK.?. Następnie po naciśnięciu przycisku OK. włączone zostanie menu ?Info-Center?. Wybrać menu ?Special Funcions? i nacisnąć przycisk OK., wybrać menu ?Service? nacisnąć OK.Aby dotrzeć do regulacji należy podać kod 8500. Ustawienie regulacji następuje po naciśnięciu przycisku OK.

Grundig ST70-660 TOP

Aby przejść do wyświetlania menu na ekranie należy nacisnąć przycisk [i] na pilocie i trzymać do momentu pojawienia się napisu ?OK.?MENU?, następnie należy to potwierdzić przyciskiem OK.

Blokada rodzicielska

Jeżeli nie znamy czterocyfrowego kodu, to należy w szybkim czasie nacisnąć kolejno przyciski VOL+, VOL-, P-, P+.

Tryb serwisowy

Na początek konieczne jest ustawienie fabrycznych parametrów odbiornika. W tym celu należy włączyć odbiornik włącznikiem sieciowym przy wciśniętym przycisku [TV].
Przycisk ten należy trzymać tak długo, aż na ekranie pojawi się napis ?P1?. Automatycznie ustawiane jest położenie na ekranie znaków OSD, wyłączona zostaje funkcja HotelMode i menu w języku niemieckim.

Tryb serwisowy

Wejście następuje po włączeniu odbiornika włącznikiem sieciowym przy wciśniętym jednocześnie przycisku [P/C] na pilocie. Przycisk ten należy trzymać wciśnięty tak długo, aż pojawi się ?Service-Menu?.

Kiton chassis 11AK18

California

Wywołać menu użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku [Menu] na pilocie. Z klawiatury numerycznej wybrać kod 1675. wywołanie żądanej grupy nastaw następuje po naciśnięciu na pilocie przycisku w kolorze linii tytułowej. Zapamiętanie wprowadzonych nastaw następuje poprzez naciśnięcie przycisku [OK.]. Opuszczenie trybu serwisowego następuje w wyniku naciśnięcia przycisku [Menu] na pilocie.

LOEWE 9000

UWAGA!

Ponieważ odbiorniki LOEWE9000 nie są wyposażone w system wyświetlania komunikatów na ekranie (OSD), wszystkie wykonywane w trybie serwisowym regulacje sygnalizowane są jedynie na dwóch wskaźnikach 7-segmentowych.

Tryb serwisowy

Odbiornik można wprowadzić w tryb serwisowy poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku serwisowego w klawiaturze lokalnej (zwarcie wyprowadzeń n.22 oraz n.39 CCU2070) oraz rozkazu ?CM? w nadajniku zdalnej regulacji. Potwierdzeniem wejścia w tryb serwisowy jest zapalenie się dwóch środkowych segmentów na obydwu wyświetlaczach [–].

Nokia chassis 2B-S, 2B-F, 2A

SNF5573, 5552EE, 5553, 6353, 6363, 6361, 6364, 7161, 7163, 7163SAT, 7183, 7173, 7174, SNF7164

Tryb serwisowy.

Wejście w tryb serwisowy następuje po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez około sekundę klawiszy -/–, MENU i TV.

Power? opuszczenie trybu serwisowego.

Nokia chassis Mono plus 3724, 3725, 4525, 5125, 5525,

Pilot serii RCN620.

Rozpoczynając regulację tego odbiornika od razu musimy przejść w tryb SERVICE MODE, ponieważ nawet wartość napięcia zasilania układu odchylania poziomego jest ustawiana w tym trybie.

Aby przejść do trybu serwisowego należy na pilocie kolejno nacisnąć przyciski ?wył.głośnika? MUTE,?OK.? (M) oraz ?TV? w czasie około 5 sekund.

Pilot serii SM1 lub SM2.

Wejście w tryb serwisowy następuje po kolejnym naciśnięciu przycisków ?i?, ?M?, ?P? w czasie około 5 sekund.

Nordmende chassis F-17

UWAGA: telewizory z ww. chassis posiadają automatyczny wyłącznik w przypadku braku sygnału video przez około 10 minut. Aby ten wyłącznik dezaktywować na czas serwisu należy pin17 układu IR01 uP połączć ze stałym poziomem logicznym H np. napięciem U2.

Tryb serwisowy.

Trzymając wciśnięte klawisze ?P? oraz ?głośność? na klawiaturze lokalnej włączyć odbiornik.

Wyjście i zapamiętanie

Odbiornik wyłączyć pilotem do stanu STANDBY (tylko!).

Nordmende chassis ICC9

Przełączyć odbiornik do stanu STANDBY przy użyciu pilota.

Wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym.

Przycisnąć i przytrzymać klawisz niebieski (VT).

W czasie gdy pilot wysyła rozkaz włączyć odbiornik włącznikiem.

Po kilkusekundowym przytrzymaniu przycisku VT odbiornik powinien wejść w tryb serwisowy.

Wyjście z trybu serwisowego następuje po przełączeniu odbiornika do stanu STANDBY lub całkowite wyłączenie odbiornika.

Nordmende Spectra 5245

Należy nacisnąć oba klawisze +,- siły głosu na klawiaturze lokalnej i jednocześnie włączyć odbiornik włącznikiem sieciowym. Przyciski +,- trzymać tak długo,aż na wyświetlaczu pojawi się napis Pr.

Po około 8 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ciąg znaków. Klawiszami na pilocie możemy dokonać następujących zmian:

klawisz AV ? naciśnięcie powoduje ustawienie wskazań międzynarodowych. Powrót do wskazań w języku niemieckim następuje przez naciśnięcie klawisza C na pilocie.

klawisz 7 ? naciśnięcie powoduje pracę w multistandardzie.

Naciśnięcie klawisza 9 – powoduje przejście do standardu pojedynczego.

Aby zapamiętać nastawy programowe, należy przełączyć odbiornik w stan czuwania.

UWAGA: nie jest możliwe wejście w tryb serwisowy podczas gdy urządzenie zewnętrzne przyłączone do gniazda Scart przełącza odbiornik na odbiór AV.

Nordmende chassis TX91

Wejście w tryb serwisowy następuje po kolejno wykonanych czynnościach.

Wyłączeniu odbiornika w stan STANDBY pilotem.

Wyłączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym.

Przyciśnięciu przycisku niebieskiego nadajnika z jednoczesnym włączeniem odbiornika wyłącznikiem sieciowym.

Zwolnieniu niebieskiego przycisku.

Ponownym naciśnięciu tego przycisku.

Aby wyjśc z trybu serwisowego należy wyłączyc odbiornik do trybu STANDBY lub wyłączyć odbiornik z sieci.

UWAGA: nie jest możliwe wejście w tryb serwisowy podczas gdy urządzenie zewnętrzne przyłączone do gniazda Scart przełącza odbiornik na odbiór AV.

Nordmende chassis ICC17

W tym celu należy:

Wyłączyc odbiornik pilotem do trybu STANDBY.

Wyłączyć odbiornik wyłącznikien sieciowym i poczekać aż zgaśnie dioda LED.

Nacisnąć jednocześnie przyciski [PR-] i [VOL-] i włączyć odbiornik włącznikiem.

Przyciski [PR-] i [VOL-] trzymać wciśnięte przez około 8 sekund aż do pojawienia się na ekranie menu.

Wyjście:

Wybrać Quit w menu głównym nacisnąć przycisk na pilocie OK. lub> i równoczesnie przycisk na klawiaturze lokalnej VOL+, wyłączyc odbiornikiem sieciowym.

Nordmende chassis ICC10, ICC11

Podobnie jak chassis ICC17

Orion 6325Vt, 7000VT

Wejście w tryb serwisowy:

Przycisnąć przycisk ?SERVICE? (obok EURO) na module cyfrowym.

Przycisnąć klawisz CH pilota, pojawi się napis SERVICE MODE.

Regulacje w trybie serwisowym

Zmiana regulacji: klawiszami BASS+/-

Zmiana nastaw: klawiszami MUTE, PK+

Zapamiętywanie: klawisz PK- potwierdzone napisem MEMO na końcu OSD

Wyjście z trybu serwisowego wywołuje nastawy z pamięci. Regulacje bez użycia klawiszy zapamiętywania ?PK-? powracają do stanu poprzedzającego regulację. Nie używając klawisza ?PK-? można bezkarnie ćwiczyć regulację.

Panasonic chassis EURO-2, EURO-2M TX-28LD1C z chassis Euro-2, TX-28MD3P, TX-25MD3P, TX-21MD3P, TX-28XD3P, TX-25XD3P z chassis Euro-2M

Chassis EURO-2

Ustawić regulację niskich tonów (Bass) na maksimum, a regulację wysokich tonów (Trebble) na minimum. Nacisnąć klawisz F, po którym VOLUME- na klawiaturze lokalnej odbiornika i w tym samym czasie nacisnąć przycisk REVAL znajdujący się na pilocie.

Chassis EURO-2M

Ustawić regulację tonów niskich (BASS) na maksimum, a regulację wysokich tonów (Trebble) na minimum. Nacisnąć przycisk REVAL znajdujący się na pilocie i w tym samym czasie klawisz VOLUME- na klawiaturze lokalnej.

Wybór poszczególnych opcji odbywa siępoprzez naciskanie przycisków RED i GREEN na pilocie. Zmiana wartości nastaw poszczególnych opcji odbywa się poprzez naciskanie przycisków YELLOW i BLUE pilota.

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie przycisku N ? normalizacja.

Philips 14GR1221/02B z procesorem TMP47C434N-3415

Wybrać program 38 i nacisnąć jednocześnie przyciski ?Store? i ?Control+?.

Philips chassis 3A

Aby wejść w tryb serwisowy należy przytrzymać przycisk ?mono? na klawiaturze lokalnej telewizora i wysłać rozkaz oznaczony na pilocie rombem z pionową kreską w środku.. Wejście w tryb serwisowy sygnalizowane jest na ekranie pojawieniem się czarnego prostokąta i czterech czerwonych kresek. Przy pomocy klawiatury numerycznej pilota należy wybrać jedna z 12 opcji regulacji.

Po wybraniu jej numer pokaże się po lewej stronie, natomiast wartość regulacji po prawej stronie. Zmiany dokonuje się przyciskami regulacji siły głosu. Zapamietanie nastaw dokonuje się poprzez przyciśnięcie zielonego przycisku PP. Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku STANDBY.

Philips Chassis GR2.2

Chassis to posiada prosty tryb serwisowy, do którego wchodzi się poprzez zwarcie punktów serwisowych M33 I M34 na płycie bazowej w trakcie włączania odbiornika przyciskiem sieciowym.

Samsung chassis Z68&RM131

CK7271AW/WELCX

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy następuje poprzez naciśnięcie przycisku [HIDDEN SERVICE] na klawiaturze lokalnej lub sekwencji naciśnięć przycisków pilota w czasie gdy odbiornik znajduje się w stanie standby. Sekwencja ta jest następująca:

[VIDEO PREFER]

[A/V]

[SLEEP TIMER]

[POWER]

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez ponowne naciśnięcie klawisza [HIDDEN] lub [POWER OFF].

Samsung chassis SCT12B

CK6202WB, CK6202WTR, CK7202WB, CK7202N, CK7202WTR

Uruchomienie trybu serwisowego wykonuje się dwojako:

Poprzez naciśnięcie klawisza serwisowego [HIDDEN] na klawiaturze lokalnej.

Poprzez kolejne naciskanie następujących przycisków pilota: [STANDBY] ?[P.STD]?[HELP]?[SLEEP]?[POWER ON].

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie klawisza [HIDDEN] na klawiaturze lokalnej lub przycisku [STATUS] na pilocie.

Samsung chassis SCV11A,B

TVP3350KSTSPSX, TVP5350KSTSPSX

Jak wyżej.

Sanyo CEP2876D

Aby wejść w tryb serwisowy należy nacisnąć przycisk MEMORY na klawiaturze lokalnej, następnie zwolnić go i przycisnąć przycisk Index/Menu na klawiaturze pilota i zwolnic po upływie pięciu sekund.

Opuszczenie trybu serwisowego następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, poza przyciskami służącymi do pracy w trybie serwisowym.

Schneider STV7055

Wejście w tryb serwisowy następuje po jednoczesnym naciśnięciu przycisku serwisowego (Service Key) na bloku sygnałowym i klawisza ?C? na pilocie. Klawisze regulacji barwy tonów niskich realizują wybieranie, a klawisze regulacji siły głosu pozwalają zmieniać nastawienia. Zapamiętanie ustawienia odbywa się przez wciśnięcie klawisza ?T?.

Schneider chassis DTV-100

Aby wejść w tryb serwisowy należy:

Nacisnąć jednocześnie przyciski ?CZERWONY? i ?NIEBIESKI? na pilocie a po zwolnieniu ich w przeciągu 5 sekund jednocześnie nacisnąć przyciski ?PROGRAM+? i ?PROGRAM-? na klawiaturze lokalnej.

Opuszczenie trybu serwisowego następuje po naciśnięciu przycisku ?TV?.

Schneider chassis TV9.x

Procesor ST92R195

W celu wywołania trybu serwisowego należy podczas normalnej pracy odbiornika nacisnąć jednocześnie przyciski [CZERWONY] i [NIEBIESKI]. Po zwolnieniu przycisków na pilocie w czasie nie dłuższym niż 5 sekund należy jednocześnie nacisnąć przyciski [P-] i[VOL+]. Klawiszem [OK.] należy każdorazowo zapamiętać ustawienia. Wyjście z trybu serwisowego następuje po naciśnięciu na pilocie klawisza [TV].

Seleco

Aby wejść w tryb serwisowy należy zewrzeć zworę serwisową S2 i jednocześnie nacisnąć przycisk P/C pilota, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ?P- -?, następnie należy zworę usunąć.

Sharp

51AM-12S, 51AT-15S, 54AM-12S, 54AT-15S, 54AM-12SC, 54AT-15SC, 54AT-16SC

Wprowadzenie w tryb serwisowy następuje po wykonaniu następujących czynności:

Wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym,

Wcisnąć jednocześnie przyciski [VOL-] i [CH+] na klawiaturze lokalnej i włączyc odbiornik do sieci.

Wyjście z trybu serwisowego dokonuje się poprzez wysłanie rozkazu [MODE] z pilota lu poprzez wyłączenie odbiornika.

Sharp chassis D3000

DV28083S, DV6303S, DV6336S, DV6355S, DV7001S, DV7003S, DV7036S, DV28071S, DV6301

Wejście w tryb serwisowy następuje po przyciśnięciu przycisku serwisowego SERVICE SW, znajdującego się na płycie PWB-B tuż obok wtyku ?B?.

Sony chassis AE-2

KV-X2561K

Wejście w tryb serwisowy następuje w wyniku wciśnięcia włącznika sieciowego przy jednoczesnym naciśnięciu obu przycisków + i- na klawiaturze lokalnej

Wyjście z trybu serwisowego następuje poprzez dwukrotnenaciśnięcie przycisku 0 lub wyłączenie do stanu STANDBY.

Sony KVM1400D

Wcisnąć jednocześnie klawisze SHIFT (strzałka w górę) i PRESET (strzałka w rombie). W ten sposób przechodzi się w tryb ustawiania. Nr kanału zaczyna migać.

Wcisnąć jednocześnie klawisz SHIFT i TV SYSTEM (gwiazdka). Ustawiony aktualnie system TV wyświetlony zostaje na ekranie (B/G lub D/K).

Wcisnąć jednocześnie klawisz SHIFT i TV SYSTEM jeden raz. System odbioru fonii zmieni się.

Aby zapamiętać dokonaną zmianę wcisnąć jednocześnie klawisze SHIFT i PRESET.

Telefunken chassis 617

Wyłączyć odbiornik głównym wyłącznikiem.

Jednocześnie nacisnąć klawisz ?głośność? oraz ?kanał? na klawiaturze lokalnej odbiornika i trzymając klawisze wciśnięte włączyć odbiornik włącznikiem głównym.

Klawisze trzymać tak długo, aż na wyświetlaczu LED pojawi się czerwono świecąca litera S.

Wyjście z trybu serwisowego następuje po przełączeniu odbiornika do stanu standby.

Telefunken chassis TFK618

Patrz Nordmende F-17

Telefunken chassis 618 A/B

Aby wejść w tryb serwisowy należy jednocześnie nacisnąć klawisze + i- regulacji głośności na klawiaturze lokalnej  przy włączonym odbiorniku.

W tym stanie wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym i ponownie włączyć. Po upływie około 10 sekund powinien pojawić się napis SERVICE MODE.

Opuszczenie i zapamiętanie ustawień dokonanych w trybie SERVICE MODE dokonuje się poprzez naciśnięcie klawisza standby na pilocie.

Bush chassis PT92

1. sposób: nacisnąć jednocześnie przycisk [ V+ ] i [ V- ] na klawiaturze lokalnej i uruchomić odbiornik wyłącznikiem sieciowym. Wyjście poprzez wyłączenie odbiornika.

2.  sposób: nacisnąć jednocześnie przycisk [ SUB-PAGE ] na pilocie i I V- ] na klawiaturze lokalnej. Wyjście poprzez naciśnięcie przycisku | TV ].

3. sposób: wybrać menu WŁAŚCIWOŚCI i przyciskami numerycznymi wprowadzić kod 1923.

4. sposób: nacisnąć jednocześnie przycisk [ CLOCK ] na pilocie i [ V- ] na klawiaturze lokalnej.

RFT 3000 i 4000

Nacisnąć jednocześnie dwa przyciski serwisowe na płycie chassis i włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym.

Teleview TV51I10

Nacisnąć po kolei przyciski f TEXT j, [ MIX ] i [ NIEBIESKI ]. Zapamiętanie automatyczne po wyłączeniu.

Sanyo CE28D4-C chassis EB-4

Aby wejść w tryb serwisowy należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny F na pilocie, a następnie nacisnąć przycisk P+ programu w telewizorze.

Porównywarka cen sprzętu RTV